Jak je to s přesměrováním a přečíslováním tísňových linek?

!!! Aktualizace 18.9.2002 !!! 

Akce přečíslování: na základě Vašich dotazů upozorňujeme, že nová čísla se točí stejně z jakéhokoliv telefonu v ČR (včetně mobilních), tj.  bez jakékoliv další "směrové" předvolby. Např. pražské číslo 2xx xxx xxx se při volání z Ostravy točí stejně jako při místním hovoru v Praze, tj. 2xx xxx xxx, nikoliv například (02) 2xx xxx xxx apod.

* Tabulka převodu starých čísel na nová

* Přímo lze zjistit nové číslo pro konkrétní stávající linku zde, nebo telefonicky vymačkáním sekvence "14111 # <stare_cislo_vcetne_UTO> *" (ten čumprdlík na konci sekvence je hvězdička...)

* Pozor na mobilní telefony - jejich přečíslování proběhne rovněž!!! V zásadě však spočívá pouze v odebrání první rozlišovací nuly (0602 xxx yyy bude mít nadále číslo 602 xxx yyy). Máte-li ovšem čísla v mobilu uložená v mezinárodním formátu (+420 602 xxx yyy) nic se nemění a budete točit to samé co doposud.

*********

Původní článek z 2.5.2002:

Důležitá první informace: přesměrování a přečíslování tísňových linek nijak nesouvisí se vznikem vyšších územněsprávních celků (krajů). Souvisí výhradně s přechodem telekomunikační sítě v ČR na systém přenositelných čísel (uzavřené číslování). Tyto změny nejsou vyvolány změnami v metodice obsluhy linky 112, byť v rámci nich dojde k přepojení linky 112 z operačních středisek PČR na operační střediska HZS.

Jak je všeobecně známo, v noci z 21. na 22.9.2002 dojde k úplné restrukturalizaci pevné telefonní sítě v ČR. Hlavním důvodem této změny je liberalizace telekomunikačního trhu a s ní související přístup nových operátorů pevných linek. Každá konkrétní telefonní stanice dostane svoje vlastní, v celé síti jedinečné číslo, které perspektivně nebude závislé na konkrétni fyzické lokalizaci této stanice. Tím bude zajištěna tzv. přenositelnost čísel, tj. možnost "přenést" toto číslo do sítě jakéhokoliv operátora bez nutnosti změny čísla. Jinými slovy - pokud se kdokoliv rozhodne změnit operátora své pevné linky, i po změně operátora bude stanici zachováno jeho původní číslo. V budoucnu například rovněž při přestěhování by  mělo být možné si s sebou "odnést" svoje původní telefonní číslo třeba z Plzně do Brna.

Logickým důsledkem této změny je zánik dosavadního systému, v němž se číslo stanice skládalo z "volačky" - čísla uzlového telefonního obvodu (UTO) - a čísla stanice, které bylo sice unikátní v daném UTO, ale v jiných UTO mohla být stanice s týmž číslem. Z praktického hlediska tedy dojde k zániku UTO a číslo stanice bude o něco delší - devítimístné. Přechod se zpravidla uskuteční tak, že dosavadní kód UTO (bez rozlišovací nuly na začátku) bude "předřazen" stávajícímu číslu telefonní stanice. Např. stanice s dosavadním číslem 123456 s "meziměstskou volačkou" (0321) bude mít nové číslo 321123456 a celé toto číslo bude nutné vytáčet při volání z jakéhokoliv jiného telefonu. Nicnémě v řadě případů bude předčíslí zcela změněno - viz tabulku (formát MS EXCEL).

K tomuto přečíslování dojde 22.9.2002 v době mezi 00:00 a 02:59 hodin (výpadky v konkrétních lokalitách by měly být v řádu minut). Po tuto dobu nebude garantována činnost pevné sítě včetně tísňových linek. Tísňová volání budou zajišťována mobilními sítěmi a směrována na mobilní čísla sítě EuroTel, která budou speciálně k tomuto účelu aktivována a vybavena příslušnými prioritami (SIM karty nutno vyžádat od fy. EutoTel protřednictvím svého zřizovatele).

Je zřejmé, že zánik UTO se dotkne i příchozích tísňových linek, které - byť se na ně dovoláme vytočním krátké volby 150, 155 atd. - mají ve skutečnosti úplně stejné, skryté, "dlouhé" číslo jako každá jiná běžná telefonní stanice resp. série stanic. Se zánikem UTO tedy  jednak dojde  k "přečíslování" i těchto "skrytých" čísel linek 155, a jednak ke ztrátě doposud přirozeného směrování tísňového volání na "výstupní" tísňovou linku místně příslušného UTO. Tísňová volání tedy budou nadále směrována podle nově zavedeného "předčíslí" NRN (Network Routing Number), které určí, na kterou ústřednu má bý tísňové volání směrováno. Z hlediska uživatele - volajícího - se samozřejmě nic nemění a bude nadále vytáčet např. "155". O doplnění NRN se postará telefonní síť.

Nicméně míst, kam lze tato volání směrovat, je omezený počet. Jsou to tzv. ústředny HOST, jejichž síť se v zásadě kryje se strukturou zanikajících okresů (1 okres = 1 HOST). Protože Český telecom, a.s., jako nositel tzv. "univerzální služby", je garantem přenosu tísňových volání na operační střediska jednotlivých složek IZS, do této ústředny budou svedena tísňová volání všech operátorů, ať z pevných linek, tak z mobilních sítí.

Samozřejmě to ale neznamená, že všechna volání (např. z mobilů) musí být nutně svedena do nejbližší ústředny HOST. Zde plně záleží na nastavení telefonní sítě a hovory z jakékoliv lokality (zatím někde s omezeními danými konkrétním technickým uspořádáním v daném místě) mohou být svedeny na jakoukoliv ústřednu HOST, tj. např. všechna volání z mobilů na HOST a tudíž operační středisko krajského města apod. Jednotlivé tísňové linky jsou přitom směrovány nezávisle, tj. směrování linky 155 nemusí být totožné se směrováním linek 150, 158 a 156.

Nicméně ústředna HOST zůstane "nepodkročitelným" minimem, tj. na území v "atrakčním obvodu" jedné ústředny HOST může být "výstupní" směrování linek 155 pouze na jedno místo, tj. jedno operační středisko.

V praxi to znamená, že okamžikem přečíslování a zrušením UTO by došlo ke změně směrování tísňových linek tam, kde je v současnosti v rámci okresu více UTO a více příjmových míst tísňových linek, ale v nové struktuře sítě jen jedna ústředna HOST. Aby k této změně nedošlo v jeden okamžik a tím se maximálně eliminovala možnost chyb, bylo pro provedení tohoto přesměrování určeno období květen a červen 2002.

První krok k přečíslování sítě, tj. PŘESMĚROVÁNÍ TÍSŇOVÝH LINEK, se tedy nijak nedotkne těch okresů, kde jsou tísňová volání již nyní směrována na jedno místo.Týká se pouze těch okresů, kde je v současnosti více míst, kde je ukončena linka 155. Zde by měla být tísňová volání během května a června (v termínu po dohodě mezi konrétní ZZS resp. ÚSZS a Českým telecomem, a.s.) svedena na jedno místo v okrese.

Pro úplnost a zajímavost dodávám, že v rámci tohoto přesměrování tísňových linek dojde k převodu obsluhy linky 112 z PČR na HZS.

Časové kroky a některé podrobnosti jsou upřesněny v Informaci ČTÚ Č.j. 5058/II/2002-610 z 4.3.2002. Z hlediska tohoto sdělení je nejpodstatnější poslední ostavec bodu 7.

Poznámka: informace zde vedené jsou neoficiální a pocházejí i z jiných pramenů

Ondřej Franěk

(zpět)