Informace o náhradním způsobu směrování tísňového volání z mobilních sítí

v noci z 21. na 22.9.2002

Aktualizace: 13.9.2002

Poslední koordinační schůzka zástupců všech zůčastněných složek 4.9.2002 konstatovala, že prakticky všechna operační střediska jsou připravena k využívání náhradního řešení i ke koordinačnímu spojení nezávislému na pevné síti. Ve dvou okresech zbývá doladit drobnosti. Funkčnost systému bude prověřen posledním kolem testů 20.9.2002, během kterých bude prověřena každá SIM karta a test bude probíhat tak dlouho, až se podaří odstranit veškeré případně nově zjištěné nedostatky. 

Drobné organizačně-technické doplňky: 

- hovory ze sítě NMT budou směřovány na krajská TCTV linky 112, neboť těchto hovorů je naprosté minimum a technické řešení přenosu na jednotlivá OS by bylo neadekvátně složité

- případný "přeliv" hovorů z ÚSZS (stejně jako z OS linek 150 a 158) bude směrován na TCTV 112. V této otázce sice nepanuje úplná shoda, nicméně technické řešení je na to připraveno a v poslední fázi toto řešení odsouhlasilo jak MZd, tak HZS s tím, že na separátním jednání stanoví podrobnosti. V této souvislosti připomínám, že náhradní řešení nedovolí standardní postup, tj. předání hovoru, ale je nutné případ přijmout a předat.

Aktualizace: 12.8.2002

Podle závěrů schůzky zástupců ÚSZS a EuroTelu z 8.8.2002 jsou v těchto dnech prostřednictvím ÚSZS distribuovány na okresní ZZS další SIM karty, určené pro použití v noci z 21. na 22.9.2002. Tentokrát jde o SIM karty sloužící pro koordinační spojení, tj. odchozí volání přímo na tísňové linky náhradního řešení. Součástí dodávky je i telefonní seznam náhradního řešení, tj. seznam čísel, na která je možné z těchto karet volat. Jinými slovy - prostřednictvím těchto telefonů je možné dovolat se přímo na jakékoliv operační středisko jakékoliv složky v jakémkoliv okrese (a kraji) v ČR pro účely předávání případů, zpráv, koordinaci zásahů atd.

25.7.2002 se v budově EuroTelu v Praze uskutečnila schůzka zástupců telefonních operátotů, ČTÚ a tísňových složek, hodnotící stav připravenosti náhradního řešení směrování tísňových linek v noci z 21. na 22.9.2002

Přestože řešení jako takové je v zásadě připravené a funkční, vyskytly se zejména u záchranných služeb některé problémy a "nepochopení". Zde jsou tedy některé důležité informace pro ZZS. 

- Většina okresů stále nepřevzala "krizové" mobilní telefony a vzhledem k informačním šumům, které okolo této otázky panují, není často ani jasné, zda všechny záchranné služby skutečně vůbec nějaké telefony nárokovaly. Proto EuroTel individuálně kontaktuje zástupce jednotlivých záchranných služeb a pokud "krizové" telefony nemají, připraví jejich převzetí na nejbližší značkové prodejně EuroTelu s tím, že administrativně se věc "doladí" později.

- V některých (6) okresech se nepodařilo odzkoušet řešení, neboť nebyly schopny nebo ochotny sehnat si pro zkoušku svoje mobilní telefony. Bez dalšího komentáře. Bude řešeno po dodávce "krizových" telefonů.

- V některých okresech, kde probíhá příjem volání na více místech, si "rozdělili" SIM karty na všechna tato místa. Toto není možné - v každém okres bude nejvýše jedno místo, kam budou tísňová volání směrována. Skupina SIM karet pro danou záchranku musí být v tomto místě, neboť hovory se při obsazení jedné linky budou "přelévat" na další.

- EuroTel výslovně upozorňuje na to, že s ohledem na nestabilitu pevné sítě je potřeba mít připravené nezávislé komunkační prostředky pro spojení s okolními a spolupracujícími subjekty (ZZS, HZS, PČR), jakož i nezávislé komunikační prostředky pro spojení se vzdálenými výjezdovými stanovišti. Pro ÚSZS je v jednání příprava speciálních SIM karet, pomocí kterých by bylo možné se dovolat přímo na jednotlivé telefony zavzaté do tohoto náhradního systému. 

- Zdůrazňuji, že během celé akce budou tísňové hovory přicházet jak na stávající pevné linky 155 (z pevné sítě), tak na telefony náhradního řešení (z mobilních sítí). Je tedy nutné obsloužit všechny tyto koncové body tísňových linek.

- Při obsazení všech linek náhradního řešení v okresním příjmovém místě dojde k přelivu dalších volání na příslušné ÚSZS, při vyčerpání linek ÚSZS dojde k přelivu na krajské příjmové místo linky 112. Po vyčerpání kapacity zde obdrží volající hlášku žádající o opakování hovoru. 

-Další upřesňující informace technického charakteru:

- Mezi 23:50 a 00:00 přestanou být funkční čísla mobilních telefonů s nulou na začátku (např. 0602 123 123) - je třeba vytáčet buď v mezinárodním formátu (+420 602 123 123) nebo bez nuly (602 123 123). Podle ujištění operátorů bude vytáčení v mezinárodním formátu  funkční nepřetržitě, již spojené hovory se během úpravy databází nerozpadnou.

- V období od 01:00 do ukončení akce a stabilizace pevné sítě budou zcela znemožněny hovory z mobilních do pevných sítí. Opačný směr (z pevné sítě do mobilních sítí) bude možný, ale s ohledem na práce na ústřednách nezaručený.

- "Horká linka" EuroTelu 0800 330 033 bude v provozu nepřetržitě  při volání z mobilních sítí ve tvaru +420 800 330 033, při volání z pevné sítě od 00:00 22.9. ve tvaru 800 330 033.

- Pro správnou funkci pobočkových ústředen (nemocničních, záchrankových apod.) je nutné provést také jejich kontrolu a přípravu. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že ústředna nebude schopná přijímat a vytáčet hovory, nemluvě o nesprávné tarifikaci a nefunkčních omezeních volání. Podrobnější informace viz ZDE.

 

Aktualizace: 10.6.2002

Jak je již všeobecně známo, dojde 22.9.2002 v době mezi 00:00 hod a 03:00 hod. k přechodu celé telefonní sítě na tzv. uzavřené číslování (podrobnosti viz ZDE). Během nutných úprav programového vybavení jednotlivých ústředen nebudou tyto ústředny schopny přenášet hovory, a tedy ani tísňová volání.

Schema směrování tísňových volání za běžného provozu

Přestože výpadky jednotlivých ústředen by neměly přesáhnout dobu v řádu jednotek, resp. maximálně desítek minut, a k výpadku dojde v době s obvykle slabým (byť ne nejslabším) provozem na tísňových linkách, Český telecom (dále ČT) nemůže v období tří hodin od půlnoci do 03:00 garantovat správné odbavení všech tísňových volání. Vzhledem k tomu, že za běžného provozu právě přes ústředny ČT směřují na tísňové linky i hovory z mobilních sítí a odstavení ústředny ČT by blokovalo i tato volání, bylo pro toto období přijato náhradní řešení, spočívající v úplném oddělení tísňových volání z mobilních sítí a jejich směřování na operační střediska jednotlivých složek IZS prostřednictvím terminálů (telefonů) provozovatele mobilní sítě EuroTel.

To tedy znamená, že v kritickou noc (začátek náběhu náhradního řešení 21.9. v cca 22:30, ukončení podle plánu 22.9. cca ve 5:00 hod.) budou pro tísňová volání v ČR k dispozici dvě nezávislé přenosové cesty od volajícího až na jednotlivá operační střediska.

Schema směrování tísňovývh volání v noci z 21. na 22.9.2002

Zásady technického řešení:

- volání budou směrována na přílušná okresní operační střediska jednotlivých složek

- Na straně uživatele (volajícího) se nic nemění: vytáčí stále stejná tísňová čísla (150, 155, 158, 112)

- Na straně příjemce (tísňové složky) budou vytvořeny skupiny mobilních telefonů, na které budou volání směrována. V případě většího počtu příchozích volání budou hovory spojovány na nejbližší volné číslo v dané skupině, v případě vyčerpání skupiny na volné číslo operačního střediska dané složky v sídle kraje. Nebude-li ani zde momentálně k dispozici volná linky, bude volající přepojen na hlášku žádající o opakování volání. Fukce čekání na spojení (druhý hovor na jedné lince) nebude z důvodu spolehlivosti řešení podporována. Funkce zobrazení čísla volajícího bude podporována.

- Volání z pevné sítě poběží podle plánu dál zcela standardní cestou na místa běžného zakončení tísňových linek, byť ČT po dobu přečíslování negarantuje jeho 100% úspěšnost.

- Po ukončení přečíslování (podle plánu ve 3:00) bude postupně systém volání z mobilních sítí uveden do původního stavu resp. se směrování podle požadavků MZd publikovaných v Telekomunikačním věstníku v Tabulce směrování podle NRN pro mobilní operátory (tj. linka 155 zpravidla na ÚSZS s výjimkou Středočeského a Ústeckého kraje). 

Jednotlivá okresní střediska k tomuto účelu obdrží počet jednoúčelových SIM karet (u ZZS podle požadavku MZd, tj. zpravidla okresní OS 2 karty, ÚSZS 4 karty). Součástí dodávky nejsou samotné telefony, ale projekt předpokládá využití přístrojů z dodávky "krizových" telefonů. Nicméně je možné použít jakýkoliv mobilní telefon, který není blokován pro výhradní použití v jiné síti, než EuroTel. 

Konkrétní telefonní číslo SIM karty nebude uživatel (příslušné operační středisko) znát - směrování tísňového volání na příslušnou kartu realizuje ústředna EuroTelu. Karta bude moci přijímat SMS. Odchozí hovory a SMS budou rovněž možné, ale pouze na konkrétní zkušební číslo, sloužící k ověření plné funkčnosti SIM karty a komunikaci s technickou podporou projektu. 

Koordinační spojení s ostatními složkami si tedy musí každý zařídit jinou cestou - radiovým spojením, vnitřní telefonní sítí, nebo pomocí vlastních mobilních telefonů.

Akceptační test jednotlivých SIM karet proběhne 17.7.2002 mezi 8:00 a 17:00. Podrobné pokyny obdrží všechny OS písemně spolu s dodávkou karet. Ještě před ostrým spuštěním systému proběhne ověření provozní připravenosti s předběžným termínem 20.9.2002. Období dvou měsíců  od akceptačního testu do ověření připravenosti může být využito k provedení případných úprav systému, pokud se při testech vyskytnou jakékoliv nedostatky.

Dr. Ondřej Franěk

(zpět)