Kritéria pro směrování pacienta do traumacentra

a indikace leteckého transportu

(příklad - zpracováno volně podle standardu státu New Jersey)

 aktualizace: 4.4.2004

TRIAGE pro směrování DOSPĚLÝCH pacientů s traumatem


Krok 1 - fyziologické parametry

* GCS pod 12
* AVPU - reakce na bolest nebo žádná reakce
* TF pod 60, nebo nad 130
* DF pod 10, nebo nad 29


Krok 2 - anatomické změny

* Perforující poranění (včetně bodných, střelných poranění) hlavy, krku, trupu
* Vlající hrudník
* Zlomenina humeru nebo femuru ve spojení s jednou či více dalšími zlomeninami
* Zlomenina pánve
* Ochrnutí nebo jiné známky spinálního traumatu
* Amputace nad zápěstím nebo nad kotníkem
* Popálenina v kombinaci s dalším závažným poraněním
* Úraz el. proudem vysokého napětí


Krok 3 - mechanizmus poranění

* Cestující, který při havárii vyletěl z vozidla
* Vyprošťování nad 20 minut
* Pád z výšky 5 m a víc
* Nepřipoutaný cestující ve vozidle, které se převrátilo přes střechu
* Poražený chodec, motocyklista nebo cyklista

Alespoň jedna odpověď ANO = transport do traumacentra, všechny odpovědi NE = transport do místní nemocnice


**********************

TRIAGE pro směrování DĚTSKÝCH pacientů (pod 12 let) s traumatem

Krok 1 - fyziologické parametry

* AVPU - reakce na hlas, bolest nebo žádná reakce
* TF - 0-5 let: pod 80, nebo nad 180, 6-12 let: pod 60, nebo nad 160
* DF nad 60, dechová tíseň nebo bezdeší
* Kapilární návrat nad 2 sekundy


Krok 2 - anatomické změny

* Perforující poranění (včetně bodných, střelných poranění) hlavy, krku, trupu
* Vlající hrudník
* Potíže se zajištěním a udržením volných dýchacích cest
* Zlomenina humeru nebo femuru ve spojení s jednou či více dalšími zlomeninami
* Zlomenina pánve
* Ochrnutí nebo jiné známky spinálního traumatu
* Amputace nad zápěstím nebo nad kotníkem
* Popálenina v kombinaci s dalším závažným poraněním
* Patrné pohmožděniny od bezpečnostního pásu


Krok 3 - mechanizmus poranění

* Cestující, který při havárii vyletěl z vozidla
* Vyprošťování nad 20 minut
* Pád z výšky 3x a víc výšky dítěte
* Nepřipoutaný cestující ve vozidle, které se převrátilo přes střechu
* Poražený chodec, motocyklista nebo cyklista
* Cestující na sedadle, kde byl aktivován airbag
* Úraz el. proudem vysokého napětí

Alespoň jedna odpověď ANO = transport do traumacentra, všechny odpovědi NE = transport do místní nemocnice

*******************

Letecky, nebo po zemi?

Upozornění: tato indikační kritéria jsou určena pro posádky pozemní ZZS, které ošetřují pacienta se závažným traumatem. Nejde o všeobecná  kritéria nasazení LZS!!! 

Není prokázáno, že by letecký transport sám o sobě přinášel pro pacienta zásadní benefit - vedle pozitivní rychlosti vlastního transportu a omezení akcelerací a decelerací typických pro pozemní transport má také své negativní stránky - hluk, vibrace, omezené možnosti monitorování a péče, nutnost překládání pacienta a v neposlední řadě i vysokou finanční náročnost (byť nepřímou). Jinými slovy - pokud je stejného nebo velmi podobného výsledku možné dosáhnout pozemním transportem, není použití vrtulníku indikované. 

Je tedy třeba, aby byl případný letecký transport indikován co nejracionálněji, nemluvě o situacích, kdy by mohl letecký transport dokonce působit kontraproduktivně - např. oddálením příjezdu pacienta do místa definitivního ošetření.
Totéž ovšem platí i opačně - tam, kde je přínos leteckého transportu zřejmý, měl by být vzlet vrtulníku vždy požadován. Rozhodnutí o způsobu transportu do traumacentra by mělo být ovlivněno především prospěchem pacienta.

Co je třeba vzít v úvahu:

Obecně platí, že pokud je doba transportu pozemní cestou méně než 20 minut, z hlediska času přinese letecký transport jen minimální, ale spíše žádný zisk, ba dokonce doba leteckého transportu se započtením všech časových ztrát může být delší než doba transportu pozemní cestou. 

Naopak pokud by měla být doba pozemního transportu nad 40 minut, přinese pravděpodobně použití LZS časový zisk. Mezi 20. a 40. minutami jízdy je "šedá zóna", v níž nelze podat obecně platné doporučení a je třeba důkladně uvážit všechny okolnosti.

Otázka šetrnosti transportu je u závažného traumatu pouze pomocné kritérium. Pokud lze očekávat zásadní rozdíly mezi pozemní a leteckou cestou (např. transport těžkým terénem), nabývá toto kritérium na významu. Při transportu po běžné silniční síti nebyla prokázána přímá škodlivost pozemního transportu ve srovnání s transportem vrtulníkem.

_______________ (c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz _______________