Definice základních pojmů pro potřeby hodnocení KPCR

 aktualizace: 12.prosince 2004

Zdroj: Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports – Update and Simplification of the Utstein templates for Resuscitation Registres (A statement for Healthcare Professionals from Task Force,ILCOR 2004), Circulation. 2004;110:3385-3397, překlad dr. Ondřej Franěk

Zástava, spatřená (Arrest, Witnessed)
Spatřená zástava je taková, která byla spatřena nebo slyšena svědkem, nebo zachycena na monitoru.

Ventilace, asistovaná (Assisted Ventilation)
Asistovaná ventilace je jakékoliv umělé dýchání, s pomůckami i bez pomůcek, včetně ventilace s pomocí přístroje.

Defibrilační pokus (Attept Defibrilation)
Defibrilační pokus je jakýkoliv výboj, provedený AED, semiautomatickým nebo ručním přístrojem nebo automatickým implantovaným defibrilátorem 

KPCR náhodným svědkem (Bystander CPR)
KPCR svědkem je jakákoliv resuscitace prováděná osobou, kerá není součástí organizované odpovědi záchranného systému. Resucitace lékařem, sestrou či záchranářem je považována za resuscitaci svědkem, pokud nejde o členy týmu, vyslaného k resuscitaci v rámci odezvy záchranného systému.

Zástava oběhu (Cardiac Arrest)
Zástava oběhu je zástava mechanické aktivity srdce, potvrzené absencí známek funkčního oběhu. Pokud není zástava oběhu spatřena lékařem nebo týmem ZZS, není jistota, zda k zástavě skutečně došlo. 

Příčina zástavy - etiologie (Cause of Arrest - etiology)
Etiologie zástavy je považována za kardiální, pokud není známo nebo pravděpodobné, že byla způsobena traumatem, tonutím, předávkováním, asfyxií, exsanguinací nebo jinou příčinou podle nejlepšího vědomí zachránců.

Masáž hrudníku (Chest Compression)
Masáž hrudníku je prováděna osobou nebo mechanickým zařízením za účelem obnovení spontánního oběhu.

KPCR (CPR)
KPCR je pokus obnovit spontánní cirkulaci prováděním srdeční masáže s nebo bez umělého dýchání

Datum zástavy (Date of Arrest)
Datum zástavy je datum, kdy došlo k události, nebo datum, kdy byl pacient nalezen. Toto datum se zaznamenává ve formátu podle zvyklostí regionu. 

Datum narození / věk (Date of Birth / Age)
Pokud je známo datum narození pacienta, mělo by být zaznamenáno ve vhodném formátu. Pokud datum narození známo není, ale je znám věk pacíenta, měl by být zaznamenán věk. Pokud není znám ani věk, měl by být odhadnut a zaznamenán. 

Datum propuštění / úmrtí (Date od Discharge / Death)
Datum propuštění nebo úmrtí je datum, kdy byl pacient propuštěn z akutního lůžka, nebo byl prohlášen za mrtvého. Mělo by být zazanamenáno ve vhodném formátu.

Defibrilace před příjezdem ZZS (Defibrillation Attempt Before EMS Arrival)
Pokud se o defibrilaci pokusí svědek příhody (tj. defibrilace náhodným svědkem nebo dobrovolným záchranářem), je to zaznamnáno jako defibrilace před příjezdem EMS.

Léky (Drugs)
Termínem "Léky" se označuje podání jakékoliv medikace (iv. kanylou, intraosseální jehlou, tracheální rourkou) během resuscitace.

Zdravotnická záchranná služba (EMS)
ZZS je oficiální služba reagující na zdravotnickou tíseň jako součást organizované zdravotnické pomoci. V rámci této definice nejsou za náhodné svědky považováni lékaři, sestry nebo záchranáři, kteří jsou náhodnými svědky příhody, ale nejsou součástí ZZS. 

Konec příhody (End of Event)
Resuscitace se považuje za ukončenou, pokud je pacient prohlášen za zemřelého, nebo pokud došlo k obnovení spontánní cirkulace po dobu nejméně 20 minut. Pokud je zaveden mimotělní oběh, je za konec příhody považován okamžik 20 minut po začátku zavedení extrakorporálnlí cirkulace. 

První monitorovaný rytmus (First Monitored Rhytm)
První monoitorovaný rytmus je první kardiální rytmus přítomný v okamžiku, kdy byl přiložen první monitor po zástavě oběhu. Pokud AED nemá displej, může být první rytmus zjištěn dodatečně z datového záznamu přístroje. Pokud AED nezaznamenává data, je možné první monitorovaný rytmus označit zjednodušeně jako defibrilovatelný nebo nedefibrilovatelný. 

Místo zástavy (Location of Arrest)
Místo zástavy je určité místo, kde došo k zástavě nebo kde byl pacient nalezen. Znalost místa zástavy může pomoci určit, jak optimalizovat zdroje tak, aby doba odezvy záchranného systému byla minimální. Výčet základních kategorií zjednoduší srovnání. Podle lokálních podmínek lze dále definovat subkategorie:

· Bydliště (např. dům, byt, dvorek u domku)
· Veřejné místo (např. ulice, park, nákupní centrum, sportovní stadión, zábavní centrum, letiště, nádraží, kostel, pláž, kancelářská budova)
· Jiné (např. hotel, soukromá kancelář, ústav sociální péče)

Neurologický stav při propuštění (Neurological Outcome at Discharge From Hospital)
Dokumentace pacientova neurologického stavu v několika specifických intervalech je vhodná (tj. při propuštění z nemocnice, po 6 měsících, po 1 roce), ovšem získání dat po propuštění z nemocnice je složité. Přežití při špatném neurologické stavu při propuštění není optimální, je proto důležité pokusit se zjistit stav při propuštění. Pokud je to možné, mělo by být použito jednoduché skórovací schéma, jako např. Cerebral Perfomance Category (CPC).

Identifikátor pacienta (Patient Identifier)
Identifikátor pacienta je unikátní numerická nebo alfanumerická sekvence, která identifikuje specifického pacienta a zástavu. V ideálním případě zůstává identifikátor pacienta s pacientem až do do propuštění z nemocnice (uzdravení, nebo smrti). Bohužel pouze málo systémů je schopných sdílet identifikátor jak v přednemocniční, tak v nemocniční a rekonvalescenční fázi. 

Resuscitace (Resuscitation)
Resuscitace je definovaná jako aktivita vedoucí ke snaze udržet život zachováním dýchaání a oběhu pomocí KPCR, defibrilace a jiných souvisejících výkonů urgentní péče.

Resuscitace prováděna posádkou ZZS (Resuscitation Attempt by EMS Peresonnel)
Pokud provádí posádka ZZS resuscitaci, případně defibriluje, je to zaznamenáno jako resuscitace posádkou ZZS. 

Resuscitace neprováděna posádkou ZZS (Resuscitation Not Attempt by EMS Peresonnel)
Pokud existuje platný projev vůle neresuscitovat (DNAR), resuscitace je shledána zbytečnou, nebo resuscitace není nutná (pacient má známky spontánního oběhu), nejde o resuscitaci prováděnou posádkou ZZS.

Obnovení spontánní cirkulace (Return of Spontaneous Circulation)
Známky obnovení spontánní cirkulace (ROSC) jsou dýchání (více, než pouze lapavé dechy), kašlání, nebo spontánní pohyb. Zdravotničtí pracovníci mohou použít i hmatný puls nebo měřitelný krevní tlak. Pro účely registru podle utsteinského vzoru je úspěšná resuscitace resp. ROSC definovaná jako jakýkoliv rytmus vedoucí k obnovení spontánní cirkulace, dýchání, palpovatelnému pulsu nebo vzestupu arteriálního tlaku. Podpůrná cirkulace (např. extrakorporální oběh s membránovou oxygenací apod.) není považována za ROSC, pokud se neobnoví spontánní oběhová aktivita generovaná pacientem. Záznamy pacientů, které se týkají pacientů s komorovou fibrilací, mají různě definovanou "úspěšnou defibrilaci" - např. jako zrušení fibrilace do jakéhokoliv jiného rytmu (včetně asystolie), případně do jiného rytmu s elektrickými projevy (např. EMD). Bez ohledu na tyto definice nemůže být za úspěšnou považována taková defibrilace, kdy nebylo dosaženo ROSC. Fráze "jakékoliv ROSC" je konsensuálně myšlena jako označení obnovení dýchání, hmatného pulsu nebo krevního tklaku na dobu delší, než 30 sekund. Čas dosažení ROSC je zaznamenán jako jedna základních datových položek. 

Pohlaví (Sex)
Pohlaví (mužeské, nebo ženské) může být z hladika srdeční zástavy a resucitačního úsilí významný rizikový faktor.

Defibrilovatelný / nedefibrilovatelný rytmus (Shockable/Nonshockable Ryhtm)
Defibrilovatelný/nedefibrilovatelný rytmus se vztahuje k prvnímu monitorovanému rytmu. Rymus je analyzován osobou obsluhující defibrilátor nebo AED a je hodnocen jako defibrilovatelný, nebo nedefibrilovatelný. Defibrilovatelné rytmy jsou obecně dva - komorová fibrliace a komorová tachykardie bez hmatného pulzu. Nedefibrilovatelné rytmy jsou asystolie, nebo EMD. Ačkoliv by přesná definice asystolie byla vhodná, nebylo dosaženo konsensu ať už v době trvání (např. 30 sekund), nebo srdeční akce (např. < 5 / minutu) pro odlišení asystolie od EMD nebo bradykardie. V budoucnu by mělo dojít k dalšímu upřesnění záznamů o resuscitaci a k dalšímu zkoumání zdrojů o významu a schopnosti poskytovatelů analyzovat a diferencovat vstupní EKG rytmus.

Úspěšná KPCR před příjezdem ZZS (Successful CPR Before EMS Arrival)
Výjimečně se stane, že náhodný svědek zahájí KPCR a dojde k obnovení známek života ještě před příjezdem výjezdové skupiny ZZS. Pokud náhodný svědek ověřil, že nejsou žádné známky oběhu, a provedl KPCR, jde o resucitaci, která by měla být registrována. Výjedová skupina ZZS nemusí v tomto případě ověřovat, že došlo k zástavě.

Přežití příhody (Survived Event)
Přežití příhody v přednemocniční péči znamená dosažení trvalé ROSC až do předání pacienta v cílové nemocnici. Přežití příhody v nemocnici znamaná dosažení ROSC po dobu nejméně 20 minut (nebo obnovení cirkulace, pokud byl použit mimotělní oběh).

Přežití do propuštění z nemocnice (Survival to Hospital Discharge)
Přežití do propuštění z nemocnice je okamžik, kdy je pacient propuštěn z lůžka akutní péče bez ohledu na neurologický stav a skóre nebo cílové zařízení. V ideálním případě by tento bod měl znamenat propuštění z akutní péče včetně případné rehabilitace či pobytu v místní nemocnici před propuštěním domů, do zařízení dlouhodobé péče nebo úmrtím. 

Trvalý návrat spontánní cirkulace (Sustained ROSC)
Za trvalý se návrat spontánní cirkulace považuje tehdy, pokud po dobu souvislých dvaceti minut jsou známky oběhové aktivity. To znamená, že při zástavě v nemocnici má trvalý návrat spontánní cirkulace a přežití příhody stejnou definici. 

 ______________ (c) Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz _______________