Zástava oběhu mimo nemocnici

Náhlá zástava oběhu mimo nemocnici (Out-of-hospital cardiac arrest - OHCA) je v civilizovaných zemích nejčastější příčina úmrtí (15-20% všech úmrtí) a postihuje ročně asi ročně asi 1 z 1000 obyvatel.

OHCA je často prvním příznakem ICHS. Pokud je osobám s OHCA poskytnuta okamžitá adekvátní první pomoc, je jejich šance na přežití podle různých zdrojů od 30-70%. Protože však zdaleka ne každému se této pomoci dostane, reálná šance na přežití se pohybuje podle různých autorů mezi 3 a 21%.

Autor (autoři) Rytmus Přežití (propuštění z nemocnice)
Bett (1989) VF 9%
Jacobs a Oxer (1990) VF 22% (28 dní po propuštění)
Scott a Fitzgerald (1992) všechny rytmy 17%
Brennan and Luke (1995) všichni pacienti se předpokládanou zástavou oběhu dopravení do nemocnice 5%
Bernard (1998) všichni pacienti s OHCA 3%
Jackson a Cameron (1993) VF / hemodynamicky neúčinná komorová tachykardie 18%
Sammel a spol. (1981) VF / hemodynamicky neúčinná komorová tachykardie 21%

Nejčastější příčinou náhlého úmrtí z kardiálních příčin je ICHS, jejíž známky jsou přítomny až u 90% postižených, přičemž většina z nich má známky postižení dvou a více koronárních artérií.

Nejčastější příčinou zástavy oběhu je potom komorová fibrilace. Její prognóza je obecně lepší než u jiných maligních poruch rytmu (asystolie, EMD atd.), její definitivní léčbou je defibrilace (zcela výjimečně dochází ke spontánní úpravě rytmu).  fibrilace komor se mohou podílet ischemie, elektrolytová dysbalance, stres a katecholaminy.

Pokud není poskytována žádná pomoc, objevuje se po 4 minutách hypoxické počkození mozku a po cca 12 minutách dochází ke smrti.

Úspěšnost záchrany závisí samozřejmě na individálních okolnostech konkrétního pacienta, ale pro tzv. Řetězec přežití jsou klíčové 4 předpoklady:

- časná diagnostika stavu a přivolání záchranné služby
- časná kardiopulmonální resuscitace (KPR)
- časná defibrilace
- časná rozšířená resuscitace

Časná diagnostika může být pro laiky obtížná, ztížená např. lapavými dechy, křečemi apod., které mohou být považovány za projevy vědomí. V některých zemích probíhá kampaň "Nejdřív zavolej", vedoucí potenciální svědky zástavy oběhu k tomu, aby především alarmovali záchranku a až poté se věnovali postiženém. Podle výsledků např. z USA se tím zkrátila dojezová doba o více než minutu.

Časná KPR, pokud je správně prováděna, zajistí srdeční výdej ve výši asi 25 - 30% normy, což sice není mnoho, ale významně to zvyšuje naději postiženého na přežití. Bohužel přestože více než polovina náhlých zástav je spatřena svědkem, podle údajů autrralských autorů pouze 22% postižených je poskytnuta alespoň nějaká laická první pomoc.

Časná defibrilace je klíčový moment celého řetězce přežití. Defibrilace jako jediná účinná metoda léčby komorové fibrilace by měla být provedena co nejdříve, neboť její úspěšnost s časem klesá. Význam defibrilace je takový, že řada autorů považuje "klasické" schema A(airways) - B(breathing) - C(circulation) - D(defibrillation) za překonané a prosazuje sekvenci D - A - B - C. Nové technologie přinášení automatické, "user-friendly" defibrilátory, které mohou být použity i laiky (AED). Tím se může zcela zásadně zkrátit doba od příhody k první defibrilaci, což je zcela rozhodující pro přežití pacienta - program "veřejně dostupné defibrilace".

Časná rozšířená KPR je zpravidla prováděna kvalifikovaným personálem a zahrnuje především definitivní zajištění dýchacích cest tracheální intubací a zajištění žilního přístupu s podáním léků.

Jako jeden z významných kroků ke sledování úspěšnosti KPCR a tedy i k možnosti objektivního vyhodnocování účinnosti nových postupů a léků byl v roce 1990 na společném zasedání american Hearth Association, Europen Resuscitation Council, Hearth and troke Foundation of Canada a Australian resuscitation Couincil byl přijat tzv. Utsteinský protokol, standardizující definice a metodiku sledování úspěšnosti KPCR. Tento protokol definuje:

- jednotnou terminologii

- vzor pro záznam o resuscitaci pro zajištění kompatibility mezi jednotlivými studiemi

- definuje časové body vázající se k resuscitaci

- definuje parametry která by měly být sledovány a vyhodnocovány

- stanoví zásady popisu systémů resuscitace

 

Zpracoval off. podle MJA 2000, 172: 73-76