Protokoly pro přednemocniční neodkladnou péči

Trauma team EMS intl. Medical Control Systems

(překlad dr. Ondřej Franěk s laskavým svolením Bryan E. Bledsoe, M.D., FACEP, všechna práva vyhrazena)

Poznámka překladatele: následující protokoly jsou jedněmi z mnoha, které se používají ve Spojených státech pro činnost EMS. Jde o protokoly určené výhradně paramedikům s dalším speciálním kurzem péče o kriticky nemocné pacienty, tj. o paramediky s prakticky maximálním možným vzděláním. Nejde tedy o protokol určený běžným paramedikům poskytujícím ALS (advanced life support). Vzhledem k odlišnostem našeho a amerického systému EMS i vzdělávání jsou termíny, které nemají český ekvivalent, ponechány v původní anglické verzi. Jde o relativně velmi stručné a volné návody k postupu, zejména v oblasti medikace, kdy podání většiny léků je pouze dáno ke zvážení. Právě pro tuto volnost se domnívám, že tyto protokoly mohou být zajímavé i pro náš systém poskytování PNP, založený na přítomnosti lékaře ve výjezdové skupině.

Důležité upozornění: tyto protokoly nejsou v žádném případě schváleny jakoukoliv autoritou k používání v České republice.

Obsah obecné části

Definice Účel Kdo smí používat tyto protokoly Komunikační problémy Všeobecné zásady
Vstupy pro podání léků Důležité upozornění pro resuscitaci Pokyny od předávajícho / přijímajícího lékaře Lékař na místě události Používané léky a roztoky
Rutinní péče Protišokové kalhoty      

Obsah speciální části

Alkoholická příhoda Amputace Anafylaxe Aortální aneurysma Arytmie
Astma Asystolie Bolest na prsou Bradykardie Břišní trauma
Cévní příhoda mozková Dehydratace Dekompresní příhoda Dušnost Eklampsie
Elektromechanická disociace Embolie plicní Epiglotitida Hrudní trauma Hyperglykemie
Hypertenzní krize Hypertermie Hypotermie Intoxikace Intraaortání balónková kontrapulzace
Kardiogenní šok Kinetóza Kolaps Komorová fibrilace Komorová tachykardie s hmatným pulzem
Kraniocerebrální trauma Křeče Laryngitida Mořská nemoc Nausea a zvracení
Oční úrazy Omrzliny Pediatrické příhody Plicní edém Popáleniny
Porod Porod před termínem Porucha vědomí Preeklampsie Předčasné komorové stahy
Psychiatrické příhody Supraventrikulární tachykardie Syndrom náhlého úmrtí Synkopa Tonutí
Uštknutí Větší počet poraněných Zástava oběhu u dospělých Zástava oběhu u dětí - netraumatologická Zástava oběhu u dětí - traumatologická
Závratě Zlomenina pánve Zlomenina femuru Zlomeniny

Obecná část

Definice

ED: emergency department, centrální příjmové oddělení nemocnice

EMS: emergency medical service, záchranná služba

OMC: online medical control, lékař ED mající službu na telefonu pro konzultování posádek EMS

Základní požadavky: péče a výkony které mohou být provedeny před kontaktováním OMC

Protokol: pokyny pro poskytování přednemocniční péče. Pouze ty části protokolů, označené jako "základní požadavky", mohou být provedeny před kontaktováním OMC

Účel

Primárním účelem těchto protokolů je poskytnout vodítko pro přednemocniční péči. Kvalita přednemocniční péče je přímým výsledkem celkového vzdělání, schopnosti přesného odhadu a správného rozhování a trvale fungujícího systému řízení kvality. Je očekáváno, že veškerý personál EMS tyto protokoly zná a rozumí jim. Personál EMS nesmí provádět žádné výkony, pro které není vycvičen, přápadně ke kterým nemá příslušné oprávnění.

Protokoly a standardy - kdo je smí použít

Tyto protokoly mohou být použity pouze EMS personálem s kvalifikací "Critical Care Transport Technician" nebo "Advanced Paramedic" registrovaným v "Truma Team intl. Control Systems" (TTI). Tyto protokoly mohou být použávány pouze organizacemi které spolpracují s TTI. EMS personál, který je oprávněn vykonávat činnost pro TTI, nesmí tyto protokoly používat pokud pracuje pro organizaci, která nespolupracuje s TTI.

Komunikační problémy

V případě že posádka nemůže kontaktovat OMC (např. v případě hromadného neštěstí, při problémech se spojením apod.), všechny protokoly se stávají základními požadavky, steně jako když OMC není dostupný do dvou minut telefonního hovoru nebo radiové relace. V případě že není možné nebo účelné aby se OMC dostavil přímo k telefonu nebo rádiu, může informace poředat přímo sestra ED. Není nutné informovat OMC o zahájené léčebných postupů v případě, že jde o základní požadavky, pokud nevzniknou nejasnosti.

V situaci, kdy OMC není dostupný a  protokoly byly použity jako základními požadavky, musí být o této skutečnosti proveden zápis v dokumentaci a dokumentace musí být dodatečně předložena lékařskému řediteli ke kontrole. Po kontrole je zápis podepsán a tím schválen se zpětnou platností.

 

Všeobecné zásady

1. Odběr anamnézy nesmí být na úkor péče o pacienta. Život ohrožující potíže objevené během prvotního vyšetření musí být léčeny přednostně.

2. Zástava oběhu z traumatické příčiny není léčena podle protokolu pro zástavu oběhu. Tito pacienti jsou okamžitě transportování, během transportu je prováděna resuscitace, stavění viditelného krvácení, imobilizace C páteře a další otřebné úkony.

3. U pacientů bez poruchy zdraví, která by bezprostředně ohrožovala život, ale která vyžaduje i.v. přístup,  jsou povoleny pouze dva pokusy o zavedení i.v. cesty. Případné další pokusy musí být schváleny OMC.

4. Transport pacienta nebo jiné léčebné úkony nesmí být zdrženy opakovaně neúspěšnými pokusy o provední endotracheální intubace.

5. Všechny požadavky je před jejich provedením potřeba verbálně zopakovat.

6. Každý pacient s kardiologickou zátěží v anamnéze, nepravidelným pulzem, nestabilním TK, dušností nebo bolestí na prsou musí být monitorováno EKG.

7. Pokud stav pacienta neodpovídá žádnému z protokolů, vždy kontaktujte OMC.

Nikdy se nerozpakujte kontaktovat OMC kdykoliv s jakýmkoliv problémem, otázkou či z jakéhokoliv dalšího důvodu.

 

Důležité upozornění - cesty pro podání léků

I.v. terapie

1. Všem traumatologickým pacientům by měl být podán roztok Ringer-laktát nejméně jednou, ale lépe dvěma žilními linkami s dostatečným průsvitem (14 nebo 16 G). Při TK <90 mmHg by měla být rychlost infuse maximální až do doby, než TK dosáhne alespoň 90 mmHg. Pacienti s TK syst. > 90 mmHg by měly být roztoky podávány rychlostí pro udržení průchodnosti linky, není-li příslušným protokolem stanoveno jinak.

2. Intraosseální přístup (io.) může být použit u dětí do 6 let věku, a to pouze v případě zástavy oběhu při hlubokém bezvědomí a po dvou neúspěšných pokusech o zajištění periferní žíly.

3. Všechny infuze u dětí mustí být zavedeny minidrip setem

4. Všechny pokusy o i.v. přístup musí být provedeny na periferních žilách. V. jugularis externa je považuje za periferní žílu. Intraoseální přístup je vyhražen pro děti do 6 let věku a pouze pro stavy bezprostředního ohrožení života, kde je nutné i.v. podání léků a roztoků. Intraosseální přístup může zavést poze patramedik s příslušným oprávněním a po schválení OMC (s výjimkou KPCR nebo polytraumatu).

5. Přístup do implantovaných i.v. portů je povolen pouze pokud byly opakovaně neúspěšné pokusy o zajištění periferního přístupu a potřeba i.v. přístupu převažuje nad riziky. Řada těchto portů vyžaduje speciální jehly. Nepokoušejte se o přístup, pokud pacient nemá tuto jehlu u sebe.

6. Každá infuze musí bát označena štíkem s těmito údaji: datum a čas zahájení infuze, velikost i.v. kanyly, iniciály paramedika který roztok podal.

Endotracheální intubace (ETI)

1. správná poloha endotracheální rourky musí bát ověřena alespoň třemi z těchto metod:

- bilaterálně přítomnost dýchacích šelestů
- nepřítomnost zvuků spojených s ventilací nad epigastriem
- kondenzace na vnitřní stěně endotracheální rourky
- odpovídající ETCO2 data
- použitím esofageálního detektoru
- vizuální kontrolu polohy roukry mezi hlasovými vazy

Všechny tři použité metody musí být dokumentovány.

Endotracheální podání léků

1. Endotracheálně mohou být podány poze tyto léky:

Mesocain
Adrenalin
Atropin
Naloxon (Intrenon)

Poznámka: Diazepam nesmí být podán endotracheálně.

2. Při endoracheálním podání se aplikuje dávka 2 - 2,5x větší proti i.v. podání, naředěná fyziologickým roztokem nebo Ringer-laktátem do celkového množství nejméně 10 ml. To usnadní endotracheální instilaci a pomůže zvýšit množství látky která se dostane do sklípků plicních.

 

Důležité upozornění pro resuscitaci

1. Pokyn neresuscitovat - DNR (= Do Not Resuscitate, pozn. překl.) musí být respektován, pokud splňuje všechny náležitosti. Pokud rodina pacienta předloží písemné prohlášení DNR vydané lékařem, je postup následující:

- kontaktujte OMC

- stručně popište situaci, nezapomeňte uvést diagnózu která vedla k prohlášení DNR

- popište stav pacienta (vitální funkce, EKG křivka)

- potvrďte předložení písemného DNR, zaznamenejte jméno vydávajícího lékaře

- OMC rozhodne zda bude DNR akceptován, nebo ne

- pokud má pacient při příjezdu EMS zástavu, kontaktujte OMC během KPR

2. Resuscitace není zahajována v těchto případech:

- rigor mortis

- dekapitace

- dekompozice těla

- mrtvolné skvrny

- zřejmé masivní trauma hlavy nebo trupu neslučitelné se životem (bez projevů životních funkcí)

3. myslete na potenciální dárce orgánů. I pacient, který utrpěl smrtelná zranění má být poskytována intenzivní péče až do doby než bude zjištěno, zda jde nebo nejde o potenciálního dárce orgánů.

4. Pokud je to možné, ověřte EKG asystolii a pořiďte záznam. Tento záznam přiložte k záznamu o výjezdu.

 

Pokyny od předávajícho / přijímajícího lékaře

V rámci mezinemocničních transportů bývá EMS posádka žádána, aby pokračovala v započaté léčbě. Tyto požadavky mohou být pasané i ústní. Ústní požadavky musí být zapsány členem posádky do záznamu o transportu. V optimálním přpadě by měl předávající lékař tento záznam podepsat. V případě jakýchkoliv pochybností musí být kontaktována OMC. Stejně tak musí být OMC kontaktována ještě před převzetím pacienta, pokud jsou na posádce požadovány výkony pro které není posádka vycvičena, případně pokud se požadavky jeví být v rozporu s protokoly.

Lékař na místě události (náhodný svědek, pozn. překl.)

EMS personál nesmí apkceptovat žádné požadavky od lékaře, ktarý se nachází na místě události. Výjimkou je, pokud je pacient transportován přímo z ordinace lékaře. V tomto případě, pkud se požadavky významně liší od protokolů, musí být předem schváleny OMC. Pokud na místě události dochází k prohlubujícímu se konfliktu s lékařem, zprostředkujte lékaři telefonní nebo radiový kontakt s OMC.

Protišokové kalhoty

Protišokové kalhoty již nadále nejsou vyžadovány. Jednotlivá oddělení mohou toto vybavení používat v souladu s vlastními zvláštními protokoly.

Používané léky a roztoky

Léky ve výbavě vozu

IV roztoky

 

Rutinní péče

Posouzení následujících funkcí musí bát provedeno u všech pacientů:

1. Posouzení bezpečnosti místa zásahu, vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých kolegů a pacienta

2. Primární vyšetření:

A (airway with cervical spine control) -  zhodnocení a zajištění dýchacích cest a stability C páteře

B (Breathing) - zhodnocení a zajištění dýchání

C (Circulation with control of bleeding) - zhodnocení stavu oběhu a stavění případného krvácení

D (Disabilitiy determination) - posouzení stavu vědomí:

A (Alert) Při vědomí
V (verbal) Reakce na oslovení
P (pain) Reakce na bolest
U (unresponsive) Nereaguje

E (Exposure) - posouzení případného zasažení, kontaminace

3. Sekundární vyšetření

A. objektivní vyšetření od hlavy k patě včetně objektivizace vitálních funkcí

B. získání údajů (pohlaví, věk, přibližná váha, hlavní stížnost, spolupůsobící faktory, významná anamnéza, alerigie, medikace)

4. Monitoring podle potřeby a indikace (EKG, pulzní oxymetrie, kapnografie)

5. Použijte odpovídající protokol

6. Kontaktujte OMC pokud je to vyžadováno protokolem, nebo v případě jakýchkoliv pochybností

7. Pohodlně uložte pacienta do polohy podle podmínek

8. Uklidněte pacienta. Podle potřeby uvolněte nebo odstraňte veškeré těsné oblečení.

9. Transportujte bez zbytečného zdržování.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Speciální část

Břišní trauma

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte dvě periferní žilní linky velkého průsvitu, podejte infuzi Ringer-laktátu k udržení TK nad 90 syst.

5. Případná cizí tělesa zafixujte v poloze ve které jsou

6. Případnou eventeraci kryjte gázou namočenou ve fyziologickém roztoku, nepokuošejte se vrátit orgány zpět. Při použití protišokových kalhot nenafukujte abdominální sekce.

7. Rychlý transport

8. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Alkoholická příhoda

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy, při hodnotě nad 14 mmol pokračujte protokolem  Hyperglykemie

6. Pokud jde o alkoholika, podejte 100 mg Thiaminu i.v. nebo i.m.

7. Jde-li o narkomana a pacient má stažené zornice nebo dechovou depresi, podejte Naloxone 1 - 2 mg i.v.

8. Může-li jít o intoxikaci benzodiazepiny, podejte 0.3 mg Flumazenilu pomalu i.v. podle potřeby opakujte až do dávky 1,0 mg

9. Proveďte další potřebná opatření

10. Transportujte do příslušné nemocnice

11. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Porucha vědomí nejasného původu

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy, při hodnotě nad 14 mmol pokračujte protokolem  Hyperglykemie

6. Pokud jde o alkoholika, podejte 100 mg Thiaminu i.v. nebo i.m.

7. Jde-li o narkomana a pacient má stažené zornice nebo dechovou depresi, podejte Naloxone 1 - 2 mg i.v.

8. Může-li jít o intoxikaci benzodiazepiny, podejte 0.3 mg Flumazenilu pomalu i.v. podle potřeby opakujte až do dávky 1,0 mg

9. Proveďte další potřebná opatření

10. Transportujte do příslušné nemocnice

11. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Amputace

1. Proveďte ABC

2. Zástava krvácení

3. Oxygenace přes ventimasku.

4. Zajistěte dvě periferní žilní linky velkého průsvitu, podejte infuzi Ringer-laktátu k udržení TK nad 90 syst.

5. Jsou-li známky šoku - léčba šoku

6. Opláchněte amputát fyziologickým roztokem, neočišťujte násilím

7. Obalte amputát gázou smočenou ve fyziologickém roztoku

8. Uložte do plastového pytlíku, označte nálepkou se jménem, datem a časem.

9. Uložte amputát v pytlíku do kontejneru s vodou a kostkami ledu

10. Uvažte Morfin 2-5 mg i.v. při bolesti, opakujte podle potřeby nejdříve za 5 minut až do celkové dávky 10 mg

11. Pokud jde o částečnou amputaci, uložte distální číst do fyziologické polohy a obalte objemným obvazem. Pokud je prokrvení distální části kompromisní, obalte a obložte ledem. Uvažte možnost monitorování stavu prokrvení v distální části pulzním oxymetrem na prstě postižené končetiny.

12. Transportujte do určené nemocnice

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Anafylaxe / alergická reakce

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte žilní linku, zaveďte udržovací infusi Ringer-laktátu

5. Je-li tlak krve normální: uvažte Diphenhydramin 50 mg i.m. nebo i.v.

6. Je-li hypotenze pod 90 syst. a mírná nebo střední dušnost:

            - podejte i.v. bolus 500 ml krystaloidu (u dětí 20 ml/kg)

            - uložte pacienta do protišokové polohy, případně použijte protišokové kalhoty

            - podejte Adrenalin 0.3 ml s.c. (u dětí 0,01 mg/kg)

            - transport

            - cestou kontaktujte OMC

7. Je-li trvalá hypotenze pod 90 syst. a/nebo těžká dušnost:

            - podejte Adrenalin 0.3 ml s.c. (u dětí 0,01 mg/kg)

            - transport

            - cestou kontaktujte OMC

            - uvažte Adrenalin 0.3 - 0,5 ml i.v.

            - uvažte Dopamin v počáteční dávce 2ug/kg a min. s úpravou podle efektu

8. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Aortální aneurysma / dissekce

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte dvě periferní žilní linky velkého průsvitu, podejte infuzi Ringer-laktátu k udržení TK nad 90 syst.

5. Je-li TK normální, uvažte Morfin 2 - 5 mg i.v. při bolesti

6. Je-li hypertenze, pokračujte protokolem Hypertenzní krize.

7. Uvažte použití protišokových kalhot, je-li TK trvale pod 90 syst. Nepoužívejte protišokové kalhoty u pacientů s prokázaným aneuryzmatem hrudní aorty.

8. Uvědomte cílové zdravotnické zařízení, aby se urychlilo předání pacienta k definitivnímu chirurgickému řešení

9. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Astma

1. Proveďte ABC

2. Není-li CHOCHBP v anamnéze: oxygenace přes ventimasku. Je-li CHOCHBP v anamnéze, oxygenace kyslíkovými brýlemi 2-3 litry za minutu. Uvažte intubaci a hyperventilaci s fiO2 1,0 při prohlubující se poruše vědomí,  neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Při známkách závažné hypoventilace:

        - asistovaná ventilace ambuvakem s  fiO2 1,0

        - uvažte ETI

        - kontaktujte OMC

6. Je-li astma v anamneze a distančně slyšitelné hvízdání, kašel, tachypnoe, spasmy:

        - během přípravy nebulizace změřte PEF (peek expiratory flow)

        - podejte Albuterol inhalačně (dospělí 0,5 ml). Inhalace může být opakována každých 10 minut. Přerušte léčbu pokud má pacient významnou  tachykardii a/nebo bolest na prsou.

        - uvažte Adrenalin 0.3 mg s.c. (0,01mg/kg u dětí)

        - pokud byl pacient léčen Albuterolem v posledních dvou hodinách, uvažte použití Isotharinu místo Albuterolu v inhalaci.

        - do úvodní inhalace může být přidán Ipatropin (500 ug)

        - po každé inhalaci změřte PEF

        - uvažte Metylprednisolon 80 - 125 mg

        - kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

        - transportujte

7. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Popáleniny

1. Proveďte ABC

2. Uhašte veškeré případné doutnající zbytky na pacientovi, sejměte oděv a veškeré zaškrcující šperky

3. Vyneste postiženého z nebezpečného prostředí a na ošetřete postižená místa:

             a) zasažení chemickou látkou: opláchněte vodou nebo fyziologickým roztokem. Odstraňte zaschlé chemikálie.

             b) dehetový příškvar: opláchněte studenou vodou. Nepokoušejte se odstranit dehet.

             c) elekrická popálenina: odstraňte zdroj proudu. Uvažte možné sekundární zlomeniny a poranění v místech vstupu a výstupu proudu.

4. Jsou-li známky dechové tísně nebo zasažení dýchacích cest, připravte se k intubaci. Uvažte bleskovou intubaci pokud jsou zasaženy dýchací cesty.

5. Jde-li o zástavu oběhu, pokračujte protokolem Asystolie

6. Jsou-li další poranění, pokračujte protokolem odpovídajícím traumatologickým protokolem

7. Jsou-li významné popáleniny 2. a 3. st. (přes 20% povrchu)

        - podejte O2 ventimaskou

        - zajistěte dva žilní vstupy se širokým průsvitem, podejte Ringer-laktát i.v. v množství 4 x váha x % zasažené plochy (ml) tak, aby polovina množství byla podána v prvních osmi hodinách

        - kontaktujte OMC

        - uvažte Morfin 2-5 mg i.v. Dávku ze opakovat nejdříve za 5 minut až do celkové dávky 15 mg

8. Pokud je porucha vědomí a/nebo známky poranění hlavy (včetně intoxikace CO apod.)

        - podejte O2 ventimaskou

        - imobilizujte C páteř

        - udržovací infuze Ringer-laktátu

        - kontaktujte OMC

9. Všechny pacienty se závažnou popáleninou transportujte uložené ve sterilním krytí (fólii)

10. Uvažte zacévkování

11. Monitorujte diurezu. Pokud klesne pod 30-60 ml/hod (1 ml/kg a hod. u dětí), zvyšte přívod infuzních roztoků

12. Zvažte fasciotmie, pokud cirkulární popáleniny krku, hrudníku nebo končetin blokují účinnou ventlaci nebo krevní oběh.

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

  ___________________________ www.zachrannasluzba.cz   ___________________________

Kardiogenní šok

1. Proveďte ABC

2. Není-li CHOCHBP v anamnéze: oxygenace přes ventimasku. Je-li CHOCHBP v anamnéze, oxygenace kyslíkovými brýlemi 2-3 litry za minutu. Uvažte intubaci a hyperventilaci s fiO2 1,0 při prohlubující se poruše vědomí,  neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu. Je-li hypotenze, uvažte bolus 250 ml roztoku.

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. V případě arytmií postupujte podle příslušného protokolu

6. Při známkách závažné hypoventilace:

            - asistovaná ventilace ambuvakem s  fiO2 1,0

            - uvažte ETI

            - kontaktujte OMC

            - intubovaní pacienti s náhlým edémem plic vyžadují PEEP pro udržení dostatečné oxygenace

7. Monitorujte přesně podané množství tekutin.

8. Při TK syst. nad 100 mmHg uvažte Dobutamin 2-20 ug/kg a minutu pro udržení systolického tlaku nad 100 mmHg syst.

9. Při TK syst. pod 100 mmHg uvažte Dopamin 2-20 ug/kg a minutu pro udržení systolického tlaku nad 100 mmHg syst.

10. Při TK syts. nižším než 70 mmHg uvažte Norepinefrin 0,5-30 ug/kg a minutu (po schválení OMC).

11. Kontaktujte OMC pokud není uspokojivá odpověď na léčbu.

12. Transport.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hrudní trauma

1. Proveďte ABC

2. podejte O2 ventimaskou

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte dvě periferní žilní linky velkého průsvitu, podejte infuzi Ringer-laktátu k udržení TK nad 90 syst.

5. Jde-li o penetrující poranění hrudníku (hledejte bubliny, známky úniku vzduchu)

        a) přiložte obvaz a přilepte na třech stranách

        b) po překrytí monitorujte možnost tenzního PNO

6. Pokud je "vlající hrudník" (nestabilní segment hrudní stěny, který nesleduje normální pohyby hrudníku):

        a) pokud není bezvědomí, stabilizujte segment bandáží

        b) pokud je bezvědomí, proveďte stabilizaci C páteře a OTI, ventilace fiO2 1,0

        c) pravidelně kontrolujte stav pacienta, při rozvoji tenzního pneumothoraxu viz bod 7.

7. Při rozvoji tenzního pneumothoraxu (jednostranná absence dýchacích šelestů zpravidla s deviací trachey, nebo oboustranná absence dýchacích šelestů) proveďte drenáž hrudníku jehlou.

8. Pokud pokračuje dušnost a prohlubuje se porucha vědomí:

        a) rychlé ošetření ostatních poranění

        b) imobilizace C páteře

        c) stavění krvácení

        d) intubace s minimálním záklonem hlavy

        e) ventilace s fiO2 1,0

        f) jsou-li známky šoku, intenzivní objemová náhrada Ringer-laktátem

       g) dojde-li k zástavě - KPR

9. Cizí tělesa fixujte v poloze

10. V případě arytmie postupujte podle odpovídajícího protokolu

11. Transport

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Bolest na prsou

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Uložte pacienta do pohodlné pozice

5. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu nebo FR

6. Je-li TKsyst. nad 100 mmHg. podejte 1 tbl. Nitroglycerinu sublinguálně. Podání lze opakovat každých 5 minut až do maximálního počtu 3 tablet, odeznění bolesti nebo poklesu TK syst. pod 100 mmHg.

7. Podejte Aspirin 1 tbl. po. nebo rozkousat, pokud není pacient alergický na Aspirin a netrpí vředovou chorobou žaludku

8. V případě arytmií postupujte podle protokolu Arytmie

9. Uvažte Morfin 2 mg i.v. s opakováním nejdříve za 5 minut do maximální dávky 10 mg za hodinu. Pečlivě monitorujte TK a dýchání.

10. Je-li nausea a/nebo zvracení, uvažte Phenergan 12,5-25 mg nebo Compazine 5-10 mg i.v.

11. Uvažte infuzi s nitráty u trvající nebo těžké bolesti.

12. Minimalizujte množství venepunkcí

13. Transport

14. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Porod

1. Proveďte ABC

2. Podejte O2 ventimaskou

3. Proveďte sekundární vyšetření

4. Zjistěte anamnézu:

        a) počet těhotenství / porodů

        b) potíže v souvislosti s těhotenstvím (krvácení, císařský řez v anamnéze, hypertenze, předčsný porod, předčasný odtok plodové vody)

        c) datum poslední menstruace (pokud je známo)

        d) současný stav (termín porodu, interval a síla kontrakcí, odchod plodové vody)

        e) další údaje (včetně medikace)

5. Vyšetření perineální krajiny (nevyšetřujte vaginálně)

        -  krvácení nebo přítomnost plodové vody

        - přítomnost mekonia

        - rozevírání rodidel během kontrakce

        - přítomnost částí plodu (hlava, obličej, noha, ruka, záda)

6. Pokud jsou stahy a není krvácení:

        - ověřte ozvy plodu

        - transport

7. Pokud je vaginální krvácení bez známek šoku

        - transport

        - infuze Ringer-laktátu rychlostí 125 ml/hod.

        - monitorujte EKG

8. Pokud je vaginální krvácení a známky šoku

        - transport v poloze na levém boku

        - monitorujte EKG

        - žilní linka kanylou o velkém průsvitu a infuze Riger-laktátu

9. Pokud je porod v chodu

        a) uložte rodičku na záda s mírně podloženou horní částí těla

        b) překryjte rodičku prostěradlem

        c) připravte se na resuscitaci novorozence

        d) asistujte při porodu

        e) je-li prolaps pupečníku

                - uložte matku na záda s elevací DK, nebo do genothorakální polohy (na kolenou s hrudníkem opřeným o zem)

                - ukazováčkem a prostředníkem tlačte na plod aby došlo k uvolnění pupečníku, použijte sterilní rukavice

                - kontrolujte pulzaci pupečníku

                - transportujte, během transportu uvědomte cílovou nemocnici o situaci

       f) je-li abnormální poloha plodu nebo dochází k akceleraci ozev plodu:

                - uložte rodičku na levý bok

                - transportujte, během transportu uvědomte cílovou nemocnici o situaci

                - cestou se pokuste zajistit žilní linku a podat Ringer-laktát 125 ml/hod.

      g) pokud dojde k porodu před příjezdem do nemocnice

                - pečujte o udržení tělesné teploty novorozence, chraňte před poraněním (pádem)

                - po porodu odsajte novorozence z úst a nosu (odsávejte do úplného vyčištění před stimulací k prvnímu nádechu)

                - zkontroluje životní funkce dítěte (v případě potřeby provádějte KPR a asistovanou ventilaci)

                - zasvorkujte pupečník na dvou místech asi 6 palců (15 cm) od dítěte a přetněte jej mezi svorkami

                - odsajte, ohřejte, osušte dítě a stimulujte dechovou aktivitu

                - předejte dítě matce

                - jemně masírujte dělohu

                - nepokušejte se uvolnit placentu tahem za pupečník

                - matce zajistěte žílu a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

                - transport

                - kontrolujte krvácení. Pokud dojde k porodu placenty, tlačte na fundus děložní.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

____________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Městnavá slabost srdeční / plicní edém

1. Proveďte ABC

2. Není-li CHOCHBP v anamnéze: oxygenace přes ventimasku. Je-li CHOCHBP v anamnéze, oxygenace tak, aby sat. O2 byla přes 90%.  Uvažte intubaci a hyperventilaci s fiO2 1,0 při prohlubující se poruše vědomí,  neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu.

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Při známkách závažné hypoventilace:

         - asistovaná ventilace ambuvakem s  fiO2 1,0

         - uvažte ETI

         - kontaktujte OMC

         - intubovaní pacienti s náhlým edémem plic vyžadují PEEP pro udržení dostatečné oxygenace

6. Při srdečním selhání v anamnéze a pokud je tachypnoe, ortopnoe, zvýšená náplň krčních žil, otok, vlhké dýchací fenomeny:

        - uložte pacienta do polosedu

        - podejte Nitroglycerin 1 tbl. pod jazyk při TKsyst. nad 120.

        - podejte Lasix 40 - 80 mg i.v.

        - uvažte Morfin 2-5 mg s opakováním nejdříve po 5 minutách dio celkové dávky 10 mg Pečlivě monitorujte TK a dostatečnou ventilaci.

        - při TK syst. nad 100 mmHg uvažte Dobutamin 2-20 ug/kg a minutu pro udržení systolického tlaku nad 100 mmHg syst.

        - při TK syst. pod 100 mmHg uvažte Dopamin 2-20 ug/kg a minutu pro udržení systolického tlaku nad 100 mmHg syst.

        - při TK syts. nižším než 70 mmHg uvažte Norepinefrin 0,5-30 ug/kg a minutu (po schválení OMC)

        - kontaktujte OMC, pokud není zlepšení

        - transport

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Cévní příhoda mozková

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu.

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Pokud je to možné, zdvihněte horní část lůžka

6. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy, při hodnotě nad 14 mmol pokračujte protokolem  Hyperglykemie

7. Pokud není podezření na trauma páteřem uložte pacienta do stabilizované polohy

8. Připravte odsávání a ETI

9. Opakovaně kontrolujte životní funkce. V případě hypertenze viz protokol Hypertenzní krize.

10. V případě křečí podejte Diazepam 5-10 mg i.v., není-li efekt, kontaktujte OMC

11. V případě agitovanosti podejte Diazepam 2-5 mg i.v. ne častěji než 1x za 10 minut, do celkové dávky 10 mg

12. Je-li pacient schopen polykání, podejte Aspirin 325 mg po.

13. Transport do určení nemocnice

14. Uvažte Manitol 0,5-1,0 mg/kg i.v. v krátké infusi (5-10 minut) pokud jsou známky narůstání intracerebrálního tlaku.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Dehydratace

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku.

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte dvě periferní žilní linky velkého průsvitu, podejte infuzi Ringer-laktátu k udržení TK nad 90 syst. (bolus 20 mg/kg u dětí)

5. Buďte připraveni řešit případné arytmie

6. Transportujte.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hypoglykemie

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku.

3. Zajistěte periferní žilní linku, odebrte vzorek krve do stříkačky a podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy, při hodnotě nad 14 mmol pokračujte protokolem  Hyperglykemie

6. Pokud nelze zajistit i.v. přístup, podejte Glukagon 1 mg i.m.

7. Transportujte.

8. Opakujte vyšetření glykemie po 5 minutách. Pokud hladina glukózy zůstává pod 4 mmol/l a stav vědomí se nemění, podejte ještě jednou 25 ml 50% glukózy.

9. Proveďte ostatní potřebná vyštření.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

11. Označte stříkačku s odebranou krví jménem pacienta a předejte ji spolu s pacientem v nemocnici.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hyperglykemie

1. Proveďte ABC.

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, odebrte vzorek krve do stříkačky a podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu.

4. Monitorujte EKG a saturaci O2.

5. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol pokračujte podle protokolu Hypoglykemie, při hodnotě nad 14 mmol pokračujte bodem 7.

6. Transportujte.

7. Pokud je glykemie na 14 mmol/l a je porucha vědomí, Kussmaulovo dýchání, vlhká kůže se sníženým turgorem a/nebo ketoadcidotické dýchání

        - infuze Ringer-laktátu maximální rychlostí

        - kontaktujte OMC pro případnou ordinaci Inzulinu a biarbonátu

        - transport

8. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

9. Uvažte zavedení nasogastrální sondy.

10. Uvažte Thiamin 100 mg i.v.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Dekompresní příhoda

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku.

3. Uložte pacienta do supinační polohy na levém boku se sníženou polohou horní části těla

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Zajistěte periferní žilní linku a podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

6. Zabraňte hypotermii a hypertermii

7. Pozorně monitorujte stav pacienta s důraem na možné komplikce (pneumothorax, šok, křeče), případně postupujte podle odpovídajích protokolů

8. Pokud je nutná analgezie, kontaktujte OMC

9. V intervlu 10 minut kontrolujte životní funkce včetně teploty

10. Uvažte transport k hyperbaroxii, personálu hyperbaroxické komory poskytněte co nejpodronější informace o příhodě (hloubka a trvání ponoru, čas nástupu symptomů, komplikace a jejich léčba)

11. Transport. Při leteckém transportu v co nejnižší výšce s maximálním kabinovým tlakem, případně podle pokynů OMC.

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Dušnost

1. Proveďte ABC

2. Není-li CHOCHBP v anamnéze: oxygenace přes ventimasku. Je-li CHOCHBP v anamnéze, oxygenace k dosažení sat O2 přes 90%. Uvažte intubaci a hyperventilaci s fiO2 1,0 při prohlubující se poruše vědomí,  neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Při známkách závažné hypoventilace:

        - asistovaná ventilace ambuvakem s  fiO2 1,0

        - uvažte ETI

        - kontaktujte OMC

6. Je-li anamnéza CHOCHBP

        - během přípravy nebulizace změřte PEF (peek expiratory flow)

        -  podejte Albuterol inhalačně (dospělí 0,5 ml). Inhalace může být opakována každých 10 minut. Přerušte léčbu pokud má pacient významnou  tachykardii a/nebo bolest na prsou.

        - pokud byl pacient léčen Albuterolem v posledních dvou hodinách, uvažte použití Isotharinu místo Albuterolu v inhalaci.

        - do úvodní inhalace může být přidán Ipatropin (500 ug)

        - po každé inhalaci změřte PEF

        - kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

        - transport

7. Je-li horečnka a/nebo produktivní kašel

        - uložte pacienta do pohodné polohy

        - transport

8. Je-li předpoklad alergie (otok, vyrážka, svědění):

        - pokračujte protokolem Anafylaxe

        - kontaktujte OMC

        - transport

9. Je-li anamnesticky embolie plicní:

        - uložte pacienta do pohodlné polohy (pokud možno s nohama níž než trup)

        - uvažte Morfium 2-5 mg i.v. při bolesti, možno podat opakovaně až do dávky 10 mg

        - uvažte Diazepam 2-5 mg i.v. při anxiozitě

        - transport

10. Je-li anamnéza městanavé srdeční slabosti:

        - uložte pacienta do polosedu

        - podejte Nitroglycerin 1 tbl. pod jazyk při TK nad 120 syst.

        - podejte Lasix 40 - 80 mg i.v.

        - uvažte Morfin 2-5 mg s opakováním nejdříve po 5 minutách dio celkové dávky 10 mg Pečlivě monitorujte TK a dostatečnou ventilaci.

        - při TK syst. nad 100 mmHg uvažte Dobutamin 2-20 ug/kg a minutu pro udržení systolického tlaku nad 100 mmHg syst.

        - při TK syst. pod 100 mmHg uvažte Dopamin 2-20 ug/kg a minutu pro udržení systolického tlaku nad 100 mmHg syst.

        - při TK syts. nižším než 70 mmHg uvažte Norepinefrin 0,5-30 ug/kg a minutu (po schválení OMC)

        - kontaktujte OMC, pokud není zlepšení

        - transport

11. Je-li astma v anamneze a distančně slyšitelné hvízdání, kašel, tachypnoe, spasmy:

        - během přípravy nebulizace změřte PEF (peek expiratory flow)

        - podejte Albuterol inhalačně (dospělí 0,5 ml). Inhalace může být opakována každých 10 minut. Přerušte léčbu pokud má pacient významnou  tachykardii a/nebo bolest na prsou.

        - uvažte Adrenalin 0.3 mg s.c. (0,01mg/kg u dětí)

        - pokud byl pacient léčen Albuterolem v posledních dvou hodinách, uvažte použití Isotharinu místo Albuterolu v inhalaci.

        - do úvodní inhalace může být přidán Ipatropin (500 ug)

        - po každé inhalaci změřte PEF

        - uvažte Metylprednisolon 80 - 125 mg

        - kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

        - transportujte

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie

Péče o pacienty s arytmií je založena na standardech výboru pro neodkladnou péči AHA (American Hearth Association). Prosím pokračujte odpovídajícím z následujících protokolů:

        - asystolie

        - bradykardie

        - supraventrikulární tachykardie

        - elektromechanická disociace

        - komorová fibrilace

        - komorová tachykardie s hmatným pulzem

        - komorová tachykardie bez hmatného pulzu

        - předčasné komorové stahy

 

Další důležité zásady::

        1. Vždy léčíme pacienta, nikoliv monitor

        2. Zástava oběhu z traumatických příčin není léčena na základě tohoto protokolu

        3. Protokoly pro zástavu oběhu předpokládají, že KPR je již prováděna a zásatava nadále přetrvává

        4. Adekvátní zajištění dýchacích cest, oxygenace, komrese hrudníku a defibrilace jsou důležitější než podání léků a provádění úkonů souvisejících se zajištěním žilního vstupu a přípravou medikamentů

        5. Pamatujte, že Mesocain, Adrenalin, Atropin a Naloxon mohou být podány do tracheální rourky

        6. Po každém i.v. podání léku podejte 20-30 ml bolus infuzního roztoku a okamžitě zvedněte končetinu. Tím se zvýší dostupnost léku v centrálním oběhu.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Asystolie

1. Proveďte ABC

2. Zahajte a pokračujte v KPR

3. Okamžitě ETI

4. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

5. Potvrďte asystolii ve více než jednom EKG svodě

6. Uvažte možnou příčinu:

        - hypoxie

        - hyperkalemie

        - hypokalemie

        - preexistující acidosa

        - předávkování léky

        - hypotermie

7. Uvažte okamžitou transthorakální stimlaci, pokud je k dispozici

8. Podejte 1 mg Adrenalinu každých 3-5 minut i.v., vždy následuje bolus 20 ml infuzního roztoku a zvednutí končetiny. Pokud není možné zajistit i.v. vstup, podejte Adrenalin endotracheálně.

9. Podejte Atropin 1 mg i.v. opakovaně každách 3-5 minut až do dávky:

        - 2 mg u pacientů tělesné hmotnosti pod 50kg

        - 3 mg u pacientů tělesné hmotnosti 50 - 75 kg

        - 4 mg u pacientů tělesné hmotnosti nad 75 kg

10. Kontaktujte OMC pro další pokyny

11. Transport

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Bradykardie

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík

3. Napojte EKG monitor

4. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

5. Ověřte vitální funkce

6. Podejte Atropin 0,5 mg i.v., je-li AS pod 60/min. a pacient má jakýkoliv z následujících příznaků:

        - bolest na hrudi

        - dušnost

        - poruchu vědomí

        - hypotenzi / šok

        - plicní edém / městnavou slabost srdeční

        - AIM

7. Kontaktujte OMC

8. Můžete opakovat podání Atropinu 1 mg i.v. opakovaně každách 3-5 minut až do dávky:

        - 2 mg u pacientů tělesné hmotnosti pod 50kg

        - 3 mg u pacientů tělesné hmotnosti 50 - 75 kg

        - 4 mg u pacientů tělesné hmotnosti nad 75 kg

9. Uvažte transthorakální stimulaci

10. Transport

11. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Supraventrikulární tachykardie

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík

3. Napojte EKG monitor, ověřte supraventrikulární tachykardii. Jsou-li široké komplexy, pokračujte protokolem Komorová tachykardie

4. Ověřte vitální funkce

5. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

6. Za nestabilního považujte každého pacienta, který má jakýkoliv z následujících příznaků:

        - bolest na hrudi

        - dušnost

        - poruchu vědomí

        - hypotenzi / šok

        - plicní edém / městnavou slabost srdeční

        - AIM

7. Není-li kontraindikací, vyzkoušejte vagové manévry

8. Pokud vagové manévry nejsou úspěšné, podejte Adenocor 6 mg i.v. bolus (během 1-3 sekund) do vstupu co nejblíže žíle

9. Pokud se efekt nedostaví během 1-2 minut, opakujte Adenocor 12 mg i.v. bolus (během 1-3 sekund) do vstupu co nejblíže žíle

10. Uvažte synchronní kardioverzi, zejména pokud jsou porušené vitální funkce. Pokud to čas dovolí, premedikujte Diazepamem 2-5 mg i.v., Dormicem 1-2 mg i.v. nebo Morfinem 2-5 mg i.v.

11. Pokud je rytmus síňová fibrilace nebo flutter s rychlou odpovědí komor, uvažte Dilzem parenteral 20 mg pomalu i.v.

12. Transport

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Elektromechanická disociace

1. Proveďte ABC

2. Zahajte a pokračujte v KPR

3. Okamžitě ETI

4. Zajistěte žilní vstup a infusi Ringer-laktátu maximální rychlostí

5. Potvrďte asystolii ve více než jediném EKG svodě

6. Uvažte možnou příčinu:

        - hypovolemie

        - hypoxie

        - hyperkalemie

        - tamponáda perikardu

        - preexistující acidoza

        - předávkování léky

        - hypotermie

        - tensní pneumothorax

        - masivní plicní embolie

        - masivní AIM

7. Podejte 1 mg Adrenalinu každých 3-5 minut i.v., vždy následuje bolus 20 ml infuzního roztoku a zvednutí končetiny. Pokud není možné zajistit i.v. vstup, podejte Adrenalin endotracheálně.

8. Pokud je AS pod 60 nebo relativní bradykardie, podejte Atropin 1 mg i.v. opakovaně každách 3-5 minut až do dávky:

        - 2 mg u pacientů tělesné hmotnosti pod 50kg

        - 3 mg u pacientů tělesné hmotnosti 50 - 75 kg

        - 4 mg u pacientů tělesné hmotnosti nad 75 kg

9. Kontaktujte OMC pro další pokyny

10. Uvažte podání Na bikarbonátu

11. Uvažte transthorakální stimulaci

12. Transport

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Komorová fibrilace

1. Proveďte ABC

2. Zahajte a pokračujte v KPR dokud není připraven defibrilátor

3. Na monitoru ověřte VF nebo oběhově neúčinnou komorovou tachykardi (VT)

4. Defibrilujte až 3x, je-li třeba

        - 1. výboj 200 J    (120 J u bifázické defibrilace - pozn. překl.)

        - 2. výboj 300 J    (150 J u bifázické defibrilace - pozn. překl.)

        - 3. výboj 360 J    (200 J u bifázické defibrilace - pozn. překl.)

5. Pokud VF nebo VT přetrvává, pokračujte v KPR. Pokud pacient přejde do elektromechanické disociace nebo asystolie, pokračujte odpovídajícím protokolem

6. ETI

7. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

8. Podejte 1 mg Adrenalinu každých 3-5 minut i.v., vždy následuje bolus 20 ml infuzního roztoku a zvednutí končetiny. Pokud není možné zajistit i.v. vstup, podejte Adrenalin endotracheálně.

9. Defibrilujte výbojem 360 J 30-60 sekund po podání Adrenalinu.

10. Podejte Mesocain 1,5 mg/kg i.v., opakujte každých 3-5 minut do celkové dávky 3 mg/kg. Pokud není možné zajistit i.v. vstup, podejte Mesocain endotracheálně.

11. Uvažte Bretylium 5 mg/kg i.v.

12. Kontaktujte OMC

13. Uvažte Na bikarbonát i.v.

14. Transport

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Komorová tachykardie s hmatným pulzem

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík

3. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

4. Napojte EKG monitor, ověřte komorovou tachykardii

5. Ověřte vitální funkce

6. Za nestabilního považujte každého pacienta, který má jakýkoliv z následujících příznaků:

        - bolest na hrudi

        - dušnost

        - poruchu vědomí

        - hypotenzi / šok

        - plicní edém / městnavou slabost srdeční

        - AIM

7. Podejte Mesocain 1,0 - 1,5 mg/kg i.v.

8. Podejte Mesocain 0. - 0.75 mg/kg i.v. každých 5-10 minut dokud tachykardie trvá nebo do dávky 3,0 mg/kg

9. Uvažte Procainamid 30 mg/minutu do dávky 17 mg/kg

10. Uvažte Bretylium 5-10 mg/kg každých 8-10 minut do dávky 30 mg/kg.

11. Uvažte synchronní kardioverzi. Pokud to čas dovolí, premedikujte Diazepamem 2-5 mg i.v., Dormicem 1-2 mg i.v. nebo Morfinem 2-5 mg i.v.

12. Pokud kdykoliv dojde k zástavě oběhu, pokračujte protokolem Komorová tachykardie bez pulsu nebo jiným vhodným protokolem

13. Transport

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Komorová tachykardie bez hmatného pulzu

1. Proveďte ABC

2. Zahajte a pokračujte v KPR dokud není připraven defibrilátor

3. Na monitoru ověřte VF nebo oběhově neúčinnou komorovou tachykardi (VT)

4. Defibrilujte až 3x, je-li třeba

        - 1. výboj 200 J    (120 J u bifázické defibrilace - pozn. překl.)

        - 2. výboj 300 J    (150 J u bifázické defibrilace - pozn. překl.)

        - 3. výboj 360 J    (200 J u bifázické defibrilace - pozn. překl.)

5. Pokud VF nebo VT přetrvává, pokračujte v KPR. Pokud pacient přejde do elektromechanické disociace nebo asystolie, pokračujte odpovídajícím protokolem

6. ETI

7. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

8. Podejte 1 mg Adrenalinu každých 3-5 minut i.v., vždy následuje bolus 20 ml infuzního roztoku a zvednutí končetiny. Pokud není možné zajistit i.v. vstup, podejte Adrenalin endotracheálně.

9. Defibrilujte výbojem 360 J 30-60 sekund po podání Adrenalinu.

10. Podejte Mesocain 1,5 mg/kg i.v., opakujte každých 3-5 minut do celkové dávky 3 mg/kg. Pokud není možné zajistit i.v. vstup, podejte Mesocain endotracheálně.

11. Kontaktujte OMC

12. Uvažte Bretylium 5 mg/kg i.v.

13. Uvažte Na bikarbonát i.v.

14. Transport

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Arytmie - Předčasné komorové stahy (KES)

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík

3. Zajistěte žilní vstup a podejte udržovací infusi Ringer-laktátu

4. Napojte EKG monitor, ověřte předčasné komorové stahy

5. Ověřte vitální funkce

6. Pokud pacient nemá celkové příznaky, transportujte za trvalého monitorování

7. Podejte Mesocain 1,0 - 1,5 mg/kg i.v. (redukujte na 50% u pacientů ve věku přes 70 let a/nebo s renální insuficiencí) pokud má pacient některý z těchto příznaků:

        - bolest na prsou

        - závrať

        - symptomy AIM

a zároveň jde o maligní předčasné stahy:

        - v počtu více než 6/min.

        - multifokální

        - vyskytující se v kupletech

        - je přítomen "R na T" fenomen

        - jsou přítomny běhy komorových tachykardií

8. Pokud po pěti minutách KES tvají, podejte Mesocain v polovině původní dávky. Pokud se dostaví efekt, pokračujte v infusi s Mesocainem rychlostí 2mg/min. Kontaktujte OMC.

9. Pokud KES přetrvávají, uvažte Procainamid 30 mg/min. v maximální dávce 17 mg/kg

10. Pokud kdykoliv dojde k zástavě oběhu, pokračujte protokolem Komorová tachykardie bez pulsu nebo jiným vhodným protokolem

11. Transport

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Eklampsie

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Proveďte sekundární vyšetření

4. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

5. Diazepam 5 - 10 mg i.v. během 1 minuty při křečích

6. Monitorujte EKG, sledujte vitální funkce, plodové ozvy, stav vědomí, patelární reflex, dechovou frekvenci každých 5 minut. Pokud není patelární reflex výbavný, okamžitě zastavte infuzi a kontaktujte OMC

7. Udržujte pacientku na levém boku

8. Kontaktujte OMC v případě potřeby podat antihypertenziva

9. Pokud je to možné, monitorujte diurezu

10. Monitorujte stav se zřetelem na možnost plicního edému. Pokud k němu dojde, uvažte Morfin 2 - 5 mg i.v. během 1-2 minut a/nebo Furosemid 20-40 mg i.v. během 2-3 minut.

11. Uvažte Magnézium-sulfát, je-li schválen OMC. Začněte podáním dávky 4-6 g (8 ml 50% roztoku) ve 100 ml FR během 30 minut. Po úvodní dávce pokračujte infuzí 10 g Magnezium-sulfátu ve 250 ml FR rychlostí 50 ml/hod. Mějte na zřeteli, že Magnesium-sulfát může způsobit respirační depresi a oběhový kolaps. Antidotem je Calciumchlorid pomalu i.v.

12. V případě potřeby zaveďte nasogastrální sondu

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Omrzliny

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík ventimaskou

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Změřte centrální teplotu. Je-li pod 35 st. C pokračujte protokolem Hypotermie

5. Věnujte se postiženým oblastem:

        - chraňte je před tlakem, třením, dalším zraněním

        - neseškrabujte a neprotrhávejte puchýře

        - nesnažte se končetiny ohřívat, pokud je pravděpodobné, že dojde znovu k omrznutí

        - nenechte pacienta chodit, pokud se začnou kočetiny prohřívat

        - udržujte centrální teplotu udržováním postiženého v teple pod přikrývkami

6. Uvažte použití pulzního oxymetru k indikaci zlepšujícího se periferního prokrvení

7. Uvažte Morfin nebo Nalbuphin při boletech

8. Transport

9. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hypotermie

1.  Postup pro všechny pacienty:

        - odstraňte vlhký oděv

        - chraňte před ztrátami tepla a před prouděním vzduchu

        - udržujte pacienta vleže

        - vyvarujte pacienta prudkých pohybů, udržte jej v klidu

        - monitorujte centrální teplotu

        - monitorujte srdeční rytmus

        - léčení velkých traumat má přednost, hypotermie je sekundární záležitost

2. Posuďte stav vědomí, dechu a oběhu.

        - pokud je zástava dechu a/nebo oběhu, pokračujte bodem 3

        - pokud není zástava dechu a/nebo oběhu, pokračujte bodem 5

3. Pokud je zástava dechu a/nebo oběhu

        - začněte s KPR

        - defibrilujte VF/VT nejvýš třemi výboji

        - ETI

        - ventilace zvlčeným a ohřátým O2

           - zajistěte žilní přístup, podejte Ringer-laktát 150 mlhod.

4. Zjistěte teplotu tělesného jádra:

        a)  je-li pod 30 st.C

                - pokračujte v KPR

                - nepodávejte i.v. medikaci

                - omezte počet defibriačních výbojů na maximálně 3

                - transportujte do nemocnice

        b) je-li teplota nad 30 st.C

                - pokračujte v KPR

                - podávejte i.v. medikaci v závislosti na typu arytmie, ale v delších intervalech než obvykle

                - opakujte defibrilace podle potřeby se vzestupem teploty tělesného jádra

                - transportujte do nemocnice

5. Pokud není zástava dechu a/nebo oběhu, podejte inhalaci zvlhčeného a ohřátého kyslíku, zajistěte žilní linku a podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

6. Stanovte hladinu glukózy v séru. Je-li glukóza pom 4,0 mmol/l, podejte 25 ml 50% glukózy (0,5 ml/kg u dětí)

7. Začněte s externím ohřevem

8. Při delším transportu zaveďte cévku a sondu

9. Kontaktujte OMC pro další pokyny pro transport

9. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hypertermie

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík ventimaskou

3. Zajistěte dva kapacitní žilní vstupy, podejte infuzi Ringer-lakrátu tak, aby TK syst. byl nad 90 mmHg.

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Sledujte parametry životních funkcí včetně teploty každých 10 minut.

6. Pokud okolnosti svědčí pro kolaps následkem přehřátí:

        - dopravte postiženého do chladu

        - chlaďte pomocí vaků s ledem nebo vlhkými rouškami (zde je nutné dostatečné proudění vzduchu)

        - zastavte chlazení jakmile centrální teplota klesne na 39 st. C

7. Pokud jsou křeče a je pravděpodobná souvislost s přehřátím:

        - zajistěte odpovídajícím způsobem dýchycí cesty

        - Diazepam 2-5 mg i.v.

8. Pokud je hypotenze refrakterní k objemové terapii, podejte Dopamin v infuzi, titrujte do dosažení TKsyst nad 90 mmHg.

9. Uvažte nasogastrální sondu, napojte na samotížnou drenáž.

10. Uvažte cévku k monitorování diurézy

11. Uvažte Manitol 0,5-1,0 g/kg při oligourii nebo zhoršování stavu vědomí

12. Transport

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Oční úrazy

1. Proveďte ABC

2. Proveďte sekundární vyšetření

3. Jde-li o chemické poškození, případě má-li pacient pocit cizího tělesa v oku, nakapejte do postiženého oka 2 kapky Tetracainu (0,5% roztok) - nepodávejte v případě alergie na lokální anestetika

4. Jde-li o chemické poškození, ihned postižené oko vypláchněte sterilním FR. Pokračujte ve výplachu i cestou.

5. Kontaktujte OMC

6. Vezměte nádobu s chemikálií nebo alespoň zjistěte název chemikálie. Předejte (sdělte) na ED.

7. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Zlomeniny (všobecně)

1. Proveďte ABC

2. Proveďte sekundární vyšetření

3. Zhodnoťte stav vědomí a orientaci pacienta

4. Pokud nejsou známky traumatu hlavy nebo břicha, uvažte Nubain 5-10 mg i.v. nebo Morfin 2-4 mg i.v. předtím,  než s pacientem začnete hýbat.

5. Znehybněte zlomeniny

6. Transport

7. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Zlomenina femuru

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík ventimaskou

3. Zajistěte i.v. přístup a podejte Ringer-laktát 250 ml/hod.

4. Jsou-li známky šoku, (tachykardie, pocení, hypotenze), zajistěte druhou kapacitní žilní linku a podejte infuzi Ringer-laktátu maximální rychlostí.

5. Monitorujte EKG a saturaci O2

6. Zhodnoťte parametry vitálních funkcí

7. Pokud nejsou známky traumatu hlavy nebo břicha, uvažte Nubain 5-10 mg i.v. nebo Morfin 2-4 mg i.v. předtím,  než s pacientem začnete hýbat.

8. Naložte trakční dlahu

9. Transport

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Zlomenina pánve

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík ventimaskou

3. Zajistěte i.v. přístup a podejte Ringer-laktát 250 ml/hod.

4. Jsou-li známky šoku, (tachykardie, pocení, hypotenze), zajistěte druhou kapacitní žilní linku a podejte infuzi Ringer-laktátu maximální rychlostí.

5. Monitorujte EKG a saturaci O2

6. Zhodnoťte parametry vitálních funkcí

7. Použijte protišokové kalhoty, nafoukněte dostatečně pro zajištění imobilizace a protišokové funkce.

8. Transport

9. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Kraniocerebrální / spinální trauma

1. Proveďte ABC

2. Proveďte stabilizaci C páteře

3. Určete stav vědomí

4. Proveďte vyšetření motoriky (paralýza, necitlivost, známky převahy některé svalové skupiny)

5. Vyšetření zornic (velikost, shodnost)

6. Otevřené rány s prolapsem mozkové tkáně překryjte rouškou navlhčenou ve fyziologickém roztoku

8. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

9. Nehmatný puls, apnoe:

        - hypervantilace se fiO2 1,0

        - KPR

        - použijte protišokové kalhoty

        - transport

        - cestou se pokuste zajistit žilní linku, podejte Ringer-laktát

10. Pokud pacient nereaguje:

        - hyperventilace s fiO2 1,0

        - ETI s hlavou v neutrální pozici (stabilizuje spolupracovník)

        - transport

        - cestou se pokuste zajistit žilní linku, podejte Ringer-laktát

11. Pokud je TK syst. pod 90 mmHg nebo jsou známky šoku:

        - O2 ventimaskou

        - imobilizace krku

        - použijte protišokové kalhoty

        - transport

        - cestou se pokuste zajistit žilní linku, podejte Ringer-laktát

        - cestou kontaktujte OMC

        - pokud je pacient agitovaný a agresivní, kontrolujte průchodnost dýchacích cest, podávejte kyslík, imobilizujte podle potřeby

12. Uvažte Manitol 0,5 - 1,0 g/kg i.v.

13. Buďte připraveni na křeče a agresivní projevy.  Uvažte Diazepam 2-10 mg i.v. při křečích a agitovanosti. Buďte připraveni na ETI a zavedení řízené ventilace.

14. Uvažte ETI po bleskovém úvodu u agitovanosti a agresivními projevy. Prio relaxaci použijte 0,08-0.10 mg/kg Vecuronia. Během cesty můžete podle potřeby opakovat v dávce 0,05 mg/kg.

15. Rychlý transport

16. Pokud jsou známky nebo podezření na míšní trauma, kontaktujte OMC pro schválení podání vysokých dávek kortikosteroidů, případě podání vasopresorů při míšním šoku.

17. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hypertenzní krize

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku.

3. Monitorujte EKG

4. Zajistěte žilní linku, zaveďte udržovací infusi Ringer-laktátu

5. Je-li TK nad 200/130 mmHg bez dalších projevů, nebo TK nad 180/110 s tachykardií, bolestí hlavy, zmateností, podejte Nifedipin 10 mg sublinguálně. Nepodávejte Nifedipin, pokud jsou známky plicního edému.

6. Monitoruje hodnoty vitálních funkcí každých 3-5 minut.

7. Pokud je podání Nifedipinu bez zřetelného efektu, kontaktujte OMC pro další instrukce. Uvažte Labetalol nebo podobnou látku.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Intraaortání balónková kontrapulzace

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace kyslíkovými brýlemi 2-3 litry za minutu, případně více tak, aby sat. O2 byla nad 90%

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte dvě kapacitní žilní linky, podejte udržovací infuze Ringer-laktátu (zpravidla zajistí překládající odělení)

5. Monitorujte hodnoty vitálních funkcí, stav vědomí, dýchání a saturaci každých 10 minut.

6. V případě arytmie postupujte podle odpovídajícího protokolu

7. Udrřujte střední arteriální tlak (MAP) mezi 60 - 80 mmHg.

8. Nezvedejte horní část těla v úhlu více než 30 stupňů. Při letecké přepravě upozorněte posádku na nutnost udržení předozadního náklonu do 30 stupňů zejména během stoupání a klesání.

9. Intenzivní monitorování.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Mořská nemoc / Kinetóza

1. Proveďte ABC

2. Kyslík ventimaskou

3. Monitorujte EKG a saturaci O2

4. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu. Při TKsyst. pod 90 mmHg podejte bolus 250 ml (20 ml/kg u dětí).

5. Pozor na arytmie

6. Snažte se zachovat komfort, vlhkou látku na čelo.

7. Při nevolnost a/nebo zvracení podejte Phenergan 12,5-25 mg i.v. nebo i.m. Neopakujte častěji než za 4 hodiny, pokud OMC nestanoví jinak.

8. Pokud si pacient stěžuje na závratě nebo mořskou nemoc, uvažte podání 25 - 50 mg Dimenhydrinate i.v. během 30 sekund.

9. Monitorujte EKG, hodnoty vitálních funkcí včetně stavu vědomí.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Větší počet poraněných

Organizační pokyny

1. První paramedik na místě události se stává vedoucím zásahu a ostatní posádky přijíždějící později budou respektovat jeho pokyny až do vzniku štábu na místě zásahu

2. Snažte se udržet vozy a jejich posádky u sebe aby se minimalizovala možnost zmatků a nedorozumění

3. Informujte operační středisko při potřebě posil jakmile lze přesněji určit počet postižených

4. Zjistěte rizika (rozlité chemikálie, spadlé elektrické vedení atd.)

5. Začněte poskytovat neodkladnou péči, kdy prioritou je zajištění dýchacích cest, dále oxygenace a stavění krvácení.

6. Začněte transportovat nejvážněji raněné, ale léčitelné pacienty. Mrtví a beznadějé případy nesmí být transportováni dokud nejsou odvezeni léčitelní pacienti.

7. V případě leteckých nehod ponechte na místě nálezu zraněného značku

8. Pokud je pacientů více než 6, použijte triážní systémy, vyhlašte situaci hromadného neštěstí a postupuijte v souladu s traumaplánem

9. Násleující situace jsou považovány za indikaci k postupu  "load and go":

        - obstrukce dýchacích cest kterou nelze odstranit běžnými (mechanickými) metodami

        - dušnost z jakékoliv příčiny

        - velká otevřená hrudní traumata

        - velký "vlající hrudník"

        - tensní pneumothrax

        - závažné tupé poranění hrudníku

        - traumatická zástava oběhu

        - šok

        - kraniocerebrální trauma s bezvědomím, anisokorií nebo zmateností

        - bolestivé, vzedmuté břicho

        - oboustranná fraktura femurů

        - nestabilní pánev

        - rozvoj dechových obtíží

Pokud má pacient nestabilní životní funkce

Pacient je vážně poraněný s TKsyst. pod 90 mmHg u dospělého, nebo s kapilárním návratem nad 2 sekundy u dětí.

1. Proveďte základní vyšetření (ABCDE).

2. Proveďte rychlé zběžné vyšetření celého těla s cílem zjistit nejzávažnější poranění.

3. Je-li nutné vyproštění, proveďte je rychle s imobilizací páteře.

4. Použijte protišokové kalhoty, není-li kontraindikací.

5. Transport.

6. Během transportu zajistěte 2 kapacitní žilní linky a podejte Ringer-laktát maximální rychlostí.

7. Během cesty kontaktujte OMC.

Pokud má pacient stabilní životní funkce

Pacient má od počátku uspokojivý a stabilní TK, bez známek šoku a vyšetření může být podrobnější.

1. Proveďte základní vyšetření (ABCDE).

2. Oxygenace ventimaskou s fiO2 1,0

3. Montorujte EKG a saturaci O2

4. Proveďte rychlé vyšetření celého těla s cílem zjistit nejzávažnější poranění.

5. Je-li nutné vyproštění, proveďte je s imobilizací páteře.

6. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu.

7. Dokončete imobilizaci.

8. Pokud je kraniocerebrální nebo spinální trauma, postupujte podle příslušného protokolu.

9. Pokud je fraktura pánve nebo femurů, postupujte podle příslušného protokolu.

10. Je-li poranění hrudníku, postupujte podle příslušného protokolu.

11. Transport.

12. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Nausea a zvracení

1. Zhodnoťte ABC.

2. Podejte O2 průtokem 2 litry/min. nosními brýlemi, nevyžaduje-li stav pacienta více.

3. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu.

4. Zajistěte pacientovi pohodlí (např. studený obklad na čelo)

5. Trvá-li nausea nebo již zvracel, podejte  Promethazin 12,5 - 25 mg iv nebo im., neopakujte častěji než za 4 hodiny bez souhlasu OMC

6. Pokud pacient opakovaně zvrací, podejte Prochlorperazin 5-10 mg i.v. nebo i.m.

7. Monitorujte EKG, saturaci O2, hodnoty životních funkcí včetně stavu vědomí

8. U zvracejících pacientů s poruchou vědomí uvažte intubaci.

9. U pacientů s poruchou vědomí a/nebo tam kde jsou potíže se zajištěním dýchacích cest uvažte zavedení nasogastrální sondy

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Tonutí

1. Proveďte ABC.

2. Imobilizujte C páteř.

3. Podejte O2 ventimaskou.

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu.

6. Pokud je apnoe:

        a) Provádějte řízenou ventilaci s fiO2 1,0

        b) ETI s minimální flexí páteře

        c) V případě arytmií postupujte podle příslušného protoklu

        d) Transportujte a cestou kontaktujte OMC

7. Je-li apnoe a nehmatný puls

        a) Provádějte řízenou ventilaci s fiO2 1,0

        b) KPR

        c) ETI s minimální flexí páteře

        d) V případě arytmií postupujte podle příslušného protoklu

        e) Transportujte a cestou kontaktujte OMC

8. Je-li hypotenze

        a) Elevujte dolní končetiny

        b) Podejte 250 ml i.v. bolus (20 ml/kg u dětí). Opakujte k udržení TKsyst. nad 90 mmHg. Uvažte zajištění druhé žilní linky, je-li nutné opakované podání.

        c) Transportujte a cestou kontaktujte OMC

        d) Pokud se infuzní terapií nedaří udržet požadovaný TK, podejte Dopamin rychlostí 2,0 ug/kg a min. s úpravou rychlosti infuze podle odezvy tak, aby TK syst. byl nad 90 mmHg

9. V případě arytmií postupujte podle příslušného protoklu

10. Uvažte zavedení nasogastrální sondy s odvodem samotíží.

11. Je.li hypotermie, zabraňte dalším ztrátám tepla.

12. Uvažte Manitol 0,5 - 1 g/kg při známkách zmatenosti.

13. Stanovte glykemii a podejte Glukózu 25 g i.v. je-li glykemie pod 4,0 mmol/l

14. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pediatrické příhody

Akutní epiglotitida

Akutní laryngitida

Syndrom náhlého úmrtí kojence Zástava oběhu z traumatologických příčin Zástava oběhu z netraumatologických příčin

Obecné zásady pro ošetřování dětí

1. Dospělí nejsou malé děti. jejich léčba se jiší jak dávkováním léků, tak rychlostí infuzní terapie.

2. Zástava oběhu u dětí nebývá náhlá příhoda. Zpravidla vzniká v důsledku dechových potíží, které vedou k hypoxii, bradykardii a případně k zástavě. Komorová fibrilace je u dětí výjimečná. Úvodní léčebná opatření musí zahrnovat zajištění dýchacích cest, oxygenaci a řízenou ventilaci.

3. K zajištění dýchacích cest se přednostně používá OTI. Alternativní pomůcky (kombirourka, laryngeální maska apod.) nejsou vhodné. Pozitivní endexpirační přetlak (PEEP) není vhodný pro riziko barotraumatu.

4. Intraosseální podání léků a roztoků je vyhrazeno pro děti do 6 let věku.

5. U dětí je pokles krevního tlaku až pozdní známkou rozvíjejícho se šoku. Vhodnější je monitorovat známky periferní perfuze.

Známky hrozící zástavy oběhu

U všech nemocných dětí musí být rychle vyšetřen stav oběhu. Cílem je zodpovědět otázku, zda dítě netrpí známkami oběhové nebo dechové tísně, které by mohly vést k zástavě oběhu. K rychlému zhodnocení lze použít pouze fyzikálního vyšetření. Rychlé vyšetření kardiopulmonální kompenzace musí být provedeno zejména pokud

        - dechová frekvence je nad 60 / min.

        - AS je vyšší než 180 nebo nižší než 80 tepů / min.

        - AS je vyšší než 180 nebo nižší než 60 tepů  / min.

        - jsou známky dechové tísně

        - u traumatu

        - u popálenin

        - je-li cyanoza

        - je-li alterované vědomí

        - jsou-li křeče

        - je-li teplota a petechie

Metoda rychlého vyšetření kardiopulmonální kompenzace

Metoda rychlého vyšetření kardiopulmonální kompenzace je navržena tak, aby pomohla rozpoznat dechové selhání a šok, které předcházejí zástavě oběhu. Vychází ze standardů pro ABC a KPR.

Dýchací cesty:

Prohlédněte pacienta a odpovězte si na následující otázky:

        - jsou dýchací cesty volné?

        - jsou volné dýchací cesty udržitelné provedním záklonu hlavy, odsátím, nebo zavedením vzduchovodu?

        - pokud nejsou volné, co je třeba učinit pro jejich uvolnění (OTI, vynětí cizího tělesa atd.)

Dýchání:

Zhodnoťe dýchání vyšetřením následujících parametrů:

        - Dechová frekvence. Tachynoe je často prvním projevem dechové tísně u dětí. Dítě dýchající vysokou frekvencí se brzo unaví. Proto nemusí být pokles dechové frekvence známkou zlepšení. Nízká dechová frekvence u vážně nemocného dítěte je zlověstná námka.

        - Ventilace. Kvalita ventilace může být posouzena podle stupně zvedání hrudníku a zvukových fenomenů jako je stridor nebo sípání.

        - Dechové úsilí. Stoupající úsilí u dítěte může být signalizováno pohybem nosních křídel a zapojením pomocných dýchacích svalů.

        - Barva. Cyanoza je poměrně ozdní známka dechového selhání a je nejčastěji patrná na sliznici úst a na nehtových lůžkách. Samotná cyanoza končetin bývá spíše známkou oběhového selhání (šoku) než dechové tísně.

Oběh:

Hodnocení oběhového aparátu zahrnje vyšetření následujících parametrů:

        - Akce srdeční. Sinusová tachykardie je u dětí známkou stresu. Proto při každé tachykardii by měla být její příčina určena. Bradykardie u poraněného nebo nemocného dítěte může znamenat hypoxii a je naléhavou známkou hrozící zástavy oběhu.

        - Tlak krve. Hyptenze je pozdní a náhle se rozvíjející známka kardiální dekompenzace. I mírná hypotenze musí být brána v úvahu a musí být léčena rychle a se vší zážností, neboť hrozí zástava oběhu.

        - Periferní prokrvení. Přítomnost pulzace na periferii je dobrou známkou adekvátního periferníého prokrvení. Síla pulsové vlny se v šoku zmenšuje. Nehmatný tep na centrálních tepnách je hrozivou známkou.

        - Orgánová perfuze. Kvalita orgánové perfuze je nejlépe patrná na kůži, v ledvinách a v mozku. Kaplikární plnění delší než 2 sekundy je známkou snížení srdečního výdeje. Snížení mozkové perfuze se zpravidla projevuje změnami chování a vědomí. Děti se stávají neklidnými nebo naopak apatickými. Mohou se objevit křeče. Může se projevit porucha rozpoznávání obličejů (např. rodičů). Duréza je přímo úměrná ledvinné perfuzi. Normální diuréza je 1-2 ml/kg a hodinu, pokles pod 1 ml/kg a hodinu je známkou nedostatečné perfuze ledvin.

Rychlé vyšetření kardiopulmonální kompenzace by mělo být provedeno opakovaně během ošetření a transportu pacienta. To vám pomůže včas zachytit případné změny stavu pacienta. Jakékoliv známky dekompenzace by měly být ihned následovány příslušnou léčbou.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pediatrie - netraumatická zástava oběhu

1. Ověřte zástavu a začněte s KPR

2. Ověřte srdečbní rytmus ve více než jednom svodě

3. Je-li asystolie

        a) pokračujte v KPR

        b) zajistěte dýchací cesty

        c) hyperventilace s fiO2 1,0

        d) zajistěte i.v. nebo io. přístup

        e) Adrenlin  (první dávka)

                    - i.v. nebo io.: 0,01 mg/kg 1:10,000

                    - ET: 0.1 mg/kg 1:1,000

        f) Adrenlin  (druhá a další dávka)

                    - i.v., io. i ET: 0.1 mg/kg 1:1,000, opakujte každých 3-5 minut

        g) Okamžitý transport, KPR během transportu

4. Není-li hmatný pulz při zachovalé elektrické aktivitě srdeční

        a) Identifikujte a eliminujte příčinu, zejména hypoxii, acidozu, hypovolemii, tenzní pneumothorax, tamponádu srdeční a hlubokou hypotermii

        b) Pokračujte v KPR

        c) zajistěte dýchací cesty

        d) hyperventilace s fiO2 1,0

        e) zajistěte i.v. nebo io. přístup

        f) Adrenlin  (první dávka)

                    - i.v. nebo io.: 0,01 mg/kg 1:10,000

                    - ET: 0.1 mg/kg 1:1,000

        g) Adrenlin  (druhá a další dávka)

                    - i.v., io. i ET: 0.1 mg/kg 1:1,000, opakujte každých 3-5 minut

        h) Okamžitý transport, KPR během transportu

5. Komorová fibrilace / hemodynamicky neúčinná komorvá tachykardie

        a) Pokračujte v KPR

        b) zajistěte dýchací cesty

        c) hyperventilace s fiO2 1,0

        d) zajistěte i.v. nebo io. přístup

        e) defibrilace až 3x (1. výboj 2 J/kg, druhý a třetí 4 J/kg)

         f) Adrenlin  (první dávka)

                    - i.v. nebo io.: 0,01 mg/kg 1:10,000

                    - ET: 0.1 mg/kg 1:1,000

        g) Lidocain 1 mg/kg i.v., io. či ET

        h) defibrilace 4 J/kg 30 - 60 sek. po podání medikace

        i) Lidocain 1 mg/kg i.v., io. či ET do celkové dávky 3 mg/kg

       h) Okamžitý transport, KPR během transportu

6. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pediatrie - zástava oběhu z traumatologických příčin

1. Je-li pacient těžce zraněný a má zástavu:

        - zajistěte dýchací cesty

        - zajištění adekvátní ventilaci

        - zajistěte dostatečnou perfuzi (včetně zástavy krvácení)

        - monitorujte stav vědomí

        - zjistěte případné zasažení

2. Je-li nutné vyproštění, proveďte je rychle a šetrně s imobilizací páteře

3. ETI s minimální flexí krční páteře

4. Okamžitě transportujte, cestou se pokuste zajistit i.v. nebo io. vstup, podejte bolus 20 ml/kg Ringer-laktátu.

5. Cestou kontaktujte OMC

6. Uvažte, zda není příčina odstranitelná:

        - těžká hypoxemie

        - srdeční tamponáda

        - tensní pneumothorax

        - těžká acidoza

7. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pediatrie - akutní laryngitida

1. Proveďte ABC

2. Podejte zvlhčený kyslík ventimaskou

3. Buďte připraveni na ETI

4. Pacienta uložte do úlevové polohy

5. Monitorujte EKG a saturaci O2

6. Pokud to není nutné, nezdržujte se zajišťováním žilního vstupu

7. Kontaktujte OMC

8. Uvažte Ventolin nebo Epinefrin v inhalaci (po schálení OMC).

9. Transport. Pokud není dítě intubované, mějte po ruce ambuvak a vybavení pro ETI. Set by měl být otevřený a připravený pro okamžité použití.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

11. Těžká respirační insuficience trvající navzdory uvedeným opatřením  vyžaduje ETI. Uvažte intubaci rourkou o 1 číslo menší než by byla obvykle použita. Použijte rourku bez balónku.

12. Po ETI uvažte zavedení nasogastrální sondy k dekompresi žaludku

13. Je-li to po ETI  nutné, sedujte dítě Diazepamem 0.1 - 0.3 mg/kg i.v. do maximální dávky 5 mg

Neprovádějte vyšetření laryngu, v případě epiglotitidy by mohlo způsobit laryngospasmus.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pediatrie - akutní epiglotitida

1. Proveďte ABC

2. Podejte zvlhčený kyslík ventimaskou

3. Buďte připraveni na ETI

4. Pacienta uložte do úlevové polohy

5. Monitorujte EKG a saturaci O2

6. Pokud to není nutné, nezdržujte se zajišťováním žilního vstupu

7. Kontaktujte OMC

8. Transport. Pokud není dítě intubované, mějte po ruce ambuvak a vybavení pro ETI. Set by měl být otevřený a připravený pro okamžité použití.

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

11. Těžká respirační insuficience trvající navzdory uvedeným opatřením  vyžaduje ETI. Uvažte intubaci rourkou o 1 číslo menší než by byla obvykle použita. Použijte rourku bez balónku.

12. Po ETI uvažte zavedení nasogastrální sondy k dekompresi žaludku

13. Je-li to po ETI  nutné, sedujte dítě Diazepamem 0.1 - 0.3 mg/kg i.v. do maximální dávky 5 mg

Neprovádějte vyšetření laryngu, v případě epiglotitidy by mohlo způsobit laryngospasmus.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pediatrie - syndrom náhlého úmrtí kojence

1. Začněte KPR, nejsou-li jisté známky smrti

2. Všimněte si okolností za nichž bylo dítě nalezeno

3. Zjistěte od rodičů nebo pečovatelů stručné informace o zdravotním stavu

4. Dodržujte mimořádně taktní a profesionální přístup

5. Transport.

6. Viz protokol Pediatrie - netraumatická zástava oběhu

7. Cestou kontaktujte OMC

8. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Intoxikace

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík ventimaskou.

3. Zjistěte:

        - typ a množství látky

        - způsob intoxikace (snědením, inhalační, injekční, povrchem těla)

        - čas intoxikace

        - zda pacient zvracel, a pokud ano, tak kdy

        - abusus léků a alkoholu v anamnéze

        - další anamnestická zátěž

4. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

5. Monitorujte EKG a saturaci O2

6. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy

7. Při hypovenilaci:

        - započněte řízenou ventilaci s fiO2 1,0

        - případné arytmie léčete podle příslušního protokolu

        - transportujte, cestou volejte OMC

8. Při apnoi:

        - započněte řízenou ventilaci s fiO2 1,0

        - ETI

        - případné arytmie léčete podle příslušního protokolu

        - transportujte, cestou volejte OMC

9. Při zástavě oběhu

        - započněte řízenou ventilaci s fiO2 1,0

        - KPR

        - ETI s minimální flexí krční páteře

        - případné arytmie léčete podle příslušního protokolu

        - transportujte, cestou volejte OMC

10. Při křečích:

        - pokračujte podle protokolu Křeče

11. Při inhalační otravě:

        - dbejte na osobní bezpečnost

        - vyneste pacienta na čerstvý vzduch

        - podejte kyslík ventimaskou

12. Při kontaminaci kůže nebo oka:

        - dbejte na osobní bezpečnost

        - odstraňte kontaminovaný oděv

        - oplachujte fyziologickým roztokem

13. Při TK syst. pod 90 mmHg a/nebo při dechové frekvenci pod 10/min. a/nebo při možné intoxikaci opiáty:

        - podejte kyslík ventimaskou

        - podle potřeby provádějte podpůrné dýchání

        - podejte Naloxone 1-2 mg i.v., případně i.m. nebo ET pokud není i.v. vstup k dispozici

        - transportujte, cestou volejte OMC

14. Při intoxikaci tricyklickými antidepresivy:

        - volejte OMC

        - transport

        - uvažte podání bikarbonátu sodného

15. Při intoxikaci benzodiazepiny:

        - podejte Flumazenil 0.3 mg i.v. během 30 sekund, případně podle potřeby opakujte do dávky 1,0 mg

        - transport

16. Transport

17. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

18. Je-li k dispozici mobilní telefon, lze kontaktovat přímo toxikologické informační středisko pro další informace.

19. Uvažte podání aktivního uhlí.

20. Bez přímého pokynu OMC se nesnažte vyvolat zvracení.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Preeklampsie a hypertenze v těhotenství

1. Proveďte ABC

2. Oxygenace přes ventimasku. Uvažte intubaci při prohlubující se poruše vědomí, neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Proveďte sekundární vyšetření

4. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

5. Diazepam 5 - 10 mg i.v. během 1 minuty při křečích

6. Monitorujte EKG, sledujte vitální funkce, plodové ozvy, stav vědomí, patelární reflex, dechovou frekvenci každých 5 minut. Pokud není patelární reflex výbavný, okamžitě zastavte infuzi a kontaktujte OMC

7. Udržujte pacientku na levém boku

8. Kontaktujte OMC v případě potřeby podat antihypertenziva

9. Pokud je to možné, monitorujte diurézu

10. Monitorujte stav se zřetelem na možnost plicního edému. Pokud k němu dojde, uvažte Morfin 2 - 5 mg i.v. během 1-2 minut a/nebo Furosemid 20-40 mg i.v. během 2-3 minut.

11. Uvažte Magnézium-sulfát, je-li schválen OMC. Začněte podáním dávky 4-6 g (8 ml 50% roztoku) ve 100 ml FR během 30 minut. Po úvodní dávce pokračujte infuzí 10 g Magnezium-sulfátu ve 250 ml FR rychlostí 50 ml/hod. Mějte na zřeteli, že Magnesium-sulfát může způsobit respirační depresi a oběhový kolaps. Antidotem je Calciumchlorid pomalu i.v.

12. V případě potřeby zaveďte nasogastrální sondu

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Hrozící předčasný porod

1. Proveďte ABC.

2. Oxygenace přes ventimasku.

3. Proveďte sekundární vyšetření.

4. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

5. Uvažte bolus krystalidů jako tokolytickou terapii.

6. Uložte pacientku na levý bok.

7. Monitorujte frekvenci, charakter a sílu kontrakcí, ozvy plodu, TK a puls každých 15 minut.

8. Podejte tokolytika podle ordinace.

9. Transport.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Pyschiatrické příhody

1. Mějte na zřeteli osobní bezpečnost. Voljte policii.

2. Přibližujte se k pacientovi jenom pokud je to bezpčné.

3. Hovořte s pacientem vstřícným a uklidňujícím způsobem.

4. V případě projevů autoagrese nebo agrese nebo pokud je pacient přímo ohrožen na životě je možné pacifikujte pacienta (vždy za asistence policie)

5. Proveďte ABC

6. Proveďte sekundární vyšetření

        - hledejte zdravotní a vnější příčiny pacientova chování

        - zaznamenejte chování pacienta

        - zaznamenejte mentální stav pacienta

        - zaznamenejte anamnézu s důrazem na abuzus léků / alkoholu a psychiatrickou anamnézu

7. Podejte kyslík 6 - 10 l/min. (je-li CHOCHBP, podejte 2 l/min. nosními brýlemi)

8. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

9. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy

10. Pokud je v anamnéze abusus alkohlu, podejte Thiamin 100 mg i.v. nabo i.m.

11. Transport (pacifikovaného pacienta s policejní asistencí).

12. Uvažte Haloperidol 2-5 mg i.m. pro zklidnění.

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Embolie plicní

1. Proveďte ABC

2. Není-li CHOCHBP v anamnéze: oxygenace přes ventimasku. Je-li CHOCHBP v anamnéze, oxygenace kyslíkovými brýlemi 2-3 litry za minutu. Uvažte intubaci a hyperventilaci s fiO2 1,0 při prohlubující se poruše vědomí,  neschopnosti udržet volné dýchací cesty a GCS 8 a méně.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG a saturaci O2

5. Při známkách závažné hypoventilace:

        - asistovaná ventilace ambuvakem s  fiO2 1,0

        - uvažte ETI

        - kontaktujte OMC

6. Je-li podrzření na embolii do plic:

        - uložte do úlevové polohy (pokud možno s nohama pod úrovní srdce)

        - uvažte Morfin 2-5 mg i.v. při bolesti, opakujte do dávky max. 10 mg

        - uvažte Diazepam 2-5 mg i.v. při anxiozitě

        -  transport

7. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Křeče

1. Proveďte ABC

2. Podejte kyslík ventimaskou.

3. Zajistěte periferní žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Pokud křeče trvají, pokračujte bodem 7.

5. Pokud křeče netrvají:

        - odsajte z dýchacích cest

        - proveďte sekundární vyšetření

        - odeberte anamnézu

        - monitorujte EKG a saturaci O2

6. Stanovte hladinu glukózy v séru. Při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy

7. Pokud křeče trvají:

        - zabraňte poranění pacienta

        - nepokoušejte se zavádět rozvěrač čelisti nebo vzduchovod

        - odsajte

        - užitečnou pomůcnkou může být nosní vzduchovod

8. Při protrahovaných křečích (delších než 5 minut):

        - pokud je to možné, zajistěte žilní přístup

        - podejte Diazepam 2-5 mg i.v.

        - stanovte hladinu glukózy v séru - při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy

        - transportujte a cestou volejte OMC

9. Pokud křeče proběhly a jsou čerstvé neurologické změny:

        - uložte jej do stabilizované polohy

        - odsajte

        - transportujte

10. Je-li pacient dětského věku a křeče pokračují:

        - zabraňte poranění pacienta

        - kontaktujte OMC

        - uvažte Diazepam podle ordinace OMC

11. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Znásilnění

1. Proveďte ABC.

2. Uklidněte pacientku a poskytněte jí emoční podporu.

3. Poroveďte sekundární vyšetření.

4. Ošetřete pečlivě ale citlivě všechna poranění.

5. Zajistěte místo zásahu a zaznamenejte okolnosti. Nedovolte pacientce aby se vykoupala, převlékla, šla do koupelny nebo do sprchy.

6. Uvědomte policii, pokud tak již nebylo učiněno.

7. Transportujte do vhodné nemocnice.

8. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Uštknutí hadem

1. Zabte hada a dopravte jej na ED (nebo zaznamenajte o jakého hada šlo). Neponičte hlavu hada.

2. Proveďte ABC.

3. Podejte kyslík ventimaskou.

4. Pokud je uštknutí na končetině, imobilizjte končetinu v neutrální poloze. Pacient by měl zůstat v klidu. Naložte škrtidlo proximálně od rány. Kontrolujte tep před a po naložení škrtidla. Pokud tep vymizí, povolte škrtidlo.

5. Z postižené končetiny sejměte prstýnky, hodinky a další šperky.

6. Jsou-li známky toxické reakce (místní otok a hypotenze):

        - zvyšte přívod kyslíku

        - zajistěte žilní linku a podejte Ringer-laktát 125 ml/hod. (při známkách šoku maximální rychlostí)

7. Volejte OMC

8. Uklidněte pacienta a transportujte.

9. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Synkopa / kolaps

1. Proveďte ABC.

2. Podejte kyslík ventimaskou.

3. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu

4. Monitorujte EKG. V případě arytmie postupujte podle odpovídajícího protokolu.

5. Znodnoťte základní životní funkce. Je-li TKsyst. pod 90 mmHg:

        - zvedeněte dolní končetiny

        - opakovaně kontrolujte TK

        - pokud hypotenze trvá, podejte bolus krystaloidů 250 ml (20 ml/kg u dětí)

6. Monitorujte pulzní oxymetrii.

7. Odeberte anamnézu:

        - kdy k příhodě došlo, délku případného bevědomí

        - polohu pacienta v době kdy došlo k synkopě

        - syndromy předcházející přéhodě (závratě, nausea, bolest na prsou, bolest hlavy, křeče...)

        - abusus léků (alkoholu)

        - závažné nemoci

8. Stanovte hladinu glukózy v séru - při hodnotě pod 4,0 mmol podejte 25 ml 50% glukózy

9. Uložte do stabilizované polohy

10. Připravte odsávání a pomůcky pro zajištění dýchacích cest

11. Opakovaně monitorujte hodnoty vitálních funkcí, pozor na hypertenzi.

12. Transport do určené nemocnice.

13. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

Závratě, slabost

1. Zhodnoťte ABC.

2. Podejte O2 ventimaskou.

3. Monitorujte EKG a saturaci O2.

4. Zajistěte žilní linku, podejte udržovací infuzi Ringer-laktátu. Při TKsyst. pod 90 mHg podejte bolus 250 ml krystaloidu (20 ml/kg u dětí).

5. Pozor na arytmie.

6. Zajistěte pacientovi pohodlí (např. studený obklad na čelo)

7. Trvá-li nausea nebo již zvracel, podejte Promethazin 12,5 - 25 mg iv nebo im., neopakujte častěji než za 4 hodiny bez souhlasu OMC.

8. Pokud si pacient stěžuje na závratě nebo slabost, uvažte podání Dimenhydrinate 25 - 50 mg iv.

9. Monitorujte EKG, saturaci O2, vitální funkce včetně stavu vědomí

10. Kontaktujte OMC při jakýchkoliv pochybnostech a otázkách.

___________________________ www.zachrannasluzba.cz  ___________________________

(c) Bryan E. Bledsoe, M.D., FACEP, 2000, translation dr. Ondřej Franěk, 2002