Stručný slovník pojmů a zkratek

pro pacienty záchranných služeb

AB astma bronchiale, bronchiální astma
ABC zajištění základních životních funkcí (z angl. Airway - Breathing - Circulation)
abdominální břišní
AED Automatický Externí Defibrilátor, přístroj určení pro provedení defibrilace laikem co nejdříve po srdeční příhodě
akutní náhlý, neočekávaný
ambuvak gumový vak používaný na provádění umělého dýchání
antidotum protijed, létka, částečně, nebo úplně neuralizující působení jiné, škodlivé látky
ALS Advanced Life Support, rozšířená nedkladná resuscitace, tj. resuscitace za pomoci pomůcek, přístrojů, léků atd.
ALS unit (v anglosaské terminologii) sanita vybavená technicky i personálně pro poskytování ALS, resp. řady dalších, i invazivních léčebných výkonů
amp. ampule
anemie nedostatek červených krvinek v krvi
aneurysma výduť (zpravidla na tepně - místo s rizikem prasknutí)
angina pectoris jeden z projevů nedostatečnosti prokrvení srdce (ICHS), projevující se bolestí na prsou zejména při námaze
anterior přední
anti…ika (…iva) léky působící proti…
aorta největší tepna těla vedoucí od srdce vzhůru a obloukem zpět podél páteře do pánve
AP angina pectoris
Apgar skóre podle Apgarové = škála pro hodnocení novorozence ihned po porodu. Boduje se několik parametrů 3x po porodu, maximum = 3 x 10
ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení kde se léčí pacienti bezprostředně ohrožení na životě
asystolie stav kdy se srdce nestahuje
astenie slabost, "neduživost"
ataxie poruchy postoje a pohybů
AV blok porucha převodu srdečních vzruchů mezi sredeční síní a komorou
BLS Basic Life Support, základní nedkladná resuscitace, tj. resuscitace bez pomůcek resp. s nejjednoduššími neinvazivními pomůckami
BLS unit (v anglosaské terminologii) sanita vybavená technicky i personálně pro poskytování BLS, tj. pouze se základní výbavou
bolus podání většího množství (léku, roztoku) najednou
bradykardie pomalá srdeční akce, puls zpravidla 40 tepů za minutu a méně
bronchiální průduškový, s průduškami související
ca. karcinom, zhoubný nádor
CMP cévní příhoda mozková, porucha prokrvení mozku
COPD CHCHBP v anglické zkratce
CP centrální příjem
C-páteř krční část páteře (prvních 7 obratlů)
CT počítačová tomografie, RTG vyšetřovací metoda zobrazující příčné řezy zobrazovanou částí těla
CVP centrální žilní tlak, tlak krve v horní duté žíle
CŽK centrální žilní katétr = plastová trubička zavedená do žíly velkého průsvitu
DEFI elektrická defibrilace, léčebný elektrický výboj mající za cíl obnovit pravidlenou srdeční akci
defibrilace elektrická defibrilace, léčebný elektrický výboj mající za cíl obnovit pravidlenou srdeční akci
dialýza léčebná procedura nahrazující funkci ledvin
diagnóza odborný název nemoci
DIC disseminovaná intravaskulární koagulopatie, těžká porucha krevní srážlivosti zpravidla ve spojení s šokem
distorze podvrtnutí
diuretika léky způsobující zvýšenou tvorbu moči, zpravidla užívané při léčbě krevního tlaku
DLS Dispatch Life Support, řízení laické resuscitace po telefonu dispečerem záchranné služby
DN dopravní nehoda
ebrieta opilost
ED Emergency Department, centrální příjmové oddělení nemocnice
EEG elektroencefalogram, snímání a zápis elektrických potenciálů mozku
EF ejekční frakce, udává, jaká část krve v srdeční komoře  je při stahu srdce vypuzena ven do aorty
EKG elektrokardiogram, záznam elektrické aktivity srdeční
embolie ucpání cévy (tepny) sraženou krví (vmetkem)
embolus vmetek, původně trombus, chuchvalec sražené krve který se utrhl a ucpal nějakou cévu
EPI epilepsie (padoucnice)
epiglotis příklopka hrtanová, destička z chrupavky kryjící vstup do dýchacích cest a bránící vdechnutí potravy
epilepsie padoucnice, záchvatovité křeče
ET-CO2 koncentrace kysličníku uhličitého ve vydechovaném vzduchu
Fe Fentanyl = opiát, silný lék proti bolesti
febrilie zvýšená teplota
femur stehenní kost
fiO2 koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduch
fisura prasklina
FK fibrilace (nekoordinovaný pohyb) srdečních komor
fóbie chorobný strach, obava z něčeho
FR fyziologický roztok = infuzní roztok vody a soli
fr. fraktura, zlomenina
fraktura zlomenina
FS fibrilace (nekoordinovaný pohyb) srdečních síní
GCS Glasgow Coma Scale - škála pro hodnocení poruch vědomí.
glukoza nejdůležitější z cukrů rozpuštěných v krvi
glykemie hladina cukru v krvi
hemisféra polovina mozku (levá, pravá)
hemoragie krvácení
humerus pažní kost
hy. hysterie
hypnotika léky na vyvolání spánku
hypoxie stav nedostatku kyslíku
HZS Hasičský záchranný sbor
CHOCHBP chronická obstrukční choroba bronchopulmonální
i.m. intramuskulární - do svalu (zpravidla podání léku)
i.o. intraosseální - nitrokostní (zpravidla podání léku)
i.v. intravenózní - do žíly (zpravidla podání léku)
ictus cévní příhoda mozková, porucha prokrvení mozku
ICU JIP v anglické zkratce
ICHDK ischemická choroba dolních končetin, zpravidla následek zúžení ucpání tepen v pánvi nebo končetinách
ICHS ischemická choroba srdeční - nedostatečné zásobení srdce krví, zpravidla následek zúžení nebo ucpání tepen zásobujících srdce (koronárních tepen)
infuzní určený k podání do žíly
inj. injekce, injekční
intoxikace otrava
intra… nacházející se (probíhající) uvnitř …
ischemie nedostatečné prokrvení
IZS integrovaný záchranný systém
JIP jednotka intenzivní péče
kanyla dutá, tuhá, zpravidla plastová nebo kovová trubička sloužící pro zřízení komunikace mezi tělní dutinou, případně cévou. Zpravidla slouží pro podání léku do či odsátí patologického obsahu či vzorku z dutiny (cévy).
kardiální srdeční
karotida krkavice, tepna vystupující z aurty a vedoucí krev pod kůží na krku směrem do mozku
katetr pružná plastová nebo gumová hadička určená k zavedení do žíly nebo tělní dutiny
KCT kraniocerebrální trauma, úraz mozku
KJ koronární jednotka, jednotka intenzivní péče specializovaná na léčbu nemocí srdce
kolika křečovité a velmi bolestivé stažení hladkého svalstva v útrobách
koniotomie zjednání náhradního přístupu do dýchacích cest protětím kůže a vyzivové membrány pod ohryzkem
komoce otřes mozku
koronární věnčitý (o tepnách),   týkající se srdce (všeobecně)
KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace, modernější název pro KPR
KPR kardioplumnální resuscitace, oživování
krkavice tepna vystupující z aurty a  vedoucí krev pod kůží na krku směrem do mozku
KS kardiostimulátor, přístroj k podpoře pravidleného srdečního rytmu
kvadruplegie ochrnutí všech končetin
larynx hrtan
laterální boční
L-páteř bederní část páteře (posledních 5-6 obratlů)
LSPP lékařská služba první pomoci, pohotovostní služba praktických lékařů
luxace vykloubení
LZS letecká záchranná služba
ME Mesocain, látka užívaná k místnímu znecitlivění a jako lék proti arytmiím
mg. miligram = jednotka dávkování
ml. mililitr = jednotka dávkování
MO Morfin = opiát, silný lék proti bolesti
MP Městská policie
N2O oxid dusný, "rajský plyn", látka používaná kve směsi s kyslíkem ke znecitlivění
nausea pocit nevolnosti
NCA neurocirkulační astenie, labilita oběhu v závislosti na nervovém rozpoložení
negativní revers prohlášení pacienta, že nesouhlasí s navrhovaným léčebným úkonem/postupem
nitráty léky působící roztažení cév a zlepšení prokrvení, typicky užívané při ischemické chorobě srdeční
NMR nukleární magnetická rezonance, zobrazovací vyšetřovací metoda přesnější naž RTG
NSA nesteroidní antirevmatika = slabší léky proti zánětu a zpravidla i proti bolesti
NTG nitroglycerin
O2 kyslík
OS operační středisko
OTI orotracheální intubace = zajištení dýchacích cest plastovou rourkou s možností napojení na dýchací přístroj
p.o. perorální - ústy (zpravidla podání léku)
PAD Public Access Defibrilation, veřejně dostupná defibrilace, myšlenka defibrilace laickým svědkem příhody za použití automatického defibrilátoru
paraplegie ochrnutí obou dolních kočetin
parazit cizopasník, živý organizmus žijící v - a na úkor - jiného živého organismu (např. tasemnice)
PCI perkutánní koronární intervence - moderní metoda metoda zprůchodnění srdečních cév katetrem s mikrobalónkem zavedeným z třísla aortou do srdce (též PTCA)
PČR Policie České republiky
PEEP pozitivní end-expirační přetlak, metoda umožňující pomocí speciálního ventilu a přívodu kyslíku (nebo při řízené ventilaci) zajistit pozitivní tlak v dýchacích cestách v nádechu i výdechu
permanentní stálý
plicní edém otok plicní, volná tekutina v plicní tkáni
pneumonie zápl plic
PNO pneumothorax (vzduch mezi stěnou hrudní a plicí)
posterior zadní
PQ část křivky elektrokardiogramu vypovídající o šíření vzruchů po srdci z předsíní na komory
pruritus svědění
psychóza duševní onemocnění
PTCA perkutánní transluminální koronární angioplastika, moderní metoda metoda zprůchodnění srdečních cév katetrem s mikrobalónkem zavedeným z třísla aortou do srdce (též PCI)
QRS obraz stahu srdečních komor na elektrokardiogramu
resuscitace oživování
retro… nacházející se za…
RL Ringerův roztok s laktátem
RLP rychlá lékařská pomoc (posádka záchrané slžby s lékařem)
RR Ringerův roztok = infusní roztok vody a solí, též zkratka pro dechovou frekvenci (Respiratory Rate)
RTG rentgen
RV rendesvous systém (vozidlo)
RZP rychlá zdravotnická pomoc (posádka záchranné slžužby se setraou a/nebo záchranářem)
ŘV řízená ventilace = dýchání přístrojem
s.c. subcutánní - podkožní (zpravidla podání léku)
SAK subarachnoidální krvácení, krvácení do mozkové tkáně
sat. O2 saturace kyslíkem - podíl okysličeného hemoglobinu v krvi
scoop speciální rám pro šetrnou manipulaci s pacientem v terénu
sedativa léky na zklidnění
set souprava, sada
schanz Schanzův lémec, plastový korzet používaný ke stabilizaci krční páteře
SCHJ succinylcholinjodid, látka použávaná k uvolnění svalů při OTI
sono vyšetření ultrazvukem
spasmus křeč
ST část křivky eletrokardiogramu, jejíž zvýšení (elevace) nebo snížení (deprese) mimo nulovou úroveň svědčí pro nedokrvení a následný nedostatek kyslíku v srdeční svalovině
stenokardie typická svíravá bolest za hrudní kostí, jíž se projevuje nedokrvení srdeční svaloviny
sternum hrudní kost
stridor "hvízdání" při překážce v dýhacích cestách
symptom příznak
syndrom spolu se vyskytující skupina příznaků typická pro konkrétní onemocnění
tachykardie rychlá srdeční akce, puls zpravidla 100 tepů za minutu a více
taxe schopnost přesného doteku na určené místě (při testování pohybových funkcí) - viz Ataxie
tbl. tableta
TEP totální endoprotéza, umělá náhrada kloubu
tepna céva vedoucí krev od srdce k orgánům
thorakální hrudní
Th-páteř hrudní část páteře (prostředních 12 obratlů)
TIA tranzitorní ischemická ataka = přechodná porucha prokrvení mozku
tibie holenní kost
titubace kolísání ve stoji, chůzi
TK tlak krve (dvě čísla oddělená lomítkem, první je větší než druhé)
TK diast. tlak krve v diastole (v okmažiku uvolnění srdce) = číslo za lomítkam
TK syst. tlak krve v systole (v okamžiku stahu srdce) = číslo před lomítkem
trauma úraz
trombolýza rozpuštění trombu látkou podanou do krve
trombus chuchvalec sražené krve lpící na porušené vnitřní cévní stěně
Tu tumor, nádor bez určení zhoubnosti
ug. mikrogram = jednotka dávkování
ung. mast
UPV umělá plicní ventilace = přístrojová náhrada dýchání
UZ ultrazvuk, vyšetření ultrazvukem
ÚSZS Územní středisko záchranné služby. Záchranná služba sídlící v sídle kraje, jejíž úkolem je metodicky řídit jednotlivé or´kresní a místní ZZS a pomáhat jim v případě větších nehod a neštěstí. ÚSZS zpravidla disponuje vrtulníkem LZS.
ventimaska plastová maska sloužící k podání kyslíku pacientovi který sám dýchá
vertigo pocit "motání" hlavy
viróza choroba způsobená viry, nitrobuněčnými parazity
vomitus zvracení
vulnus rána
zoonóza onemocnění přenosné ze zvířat na člověka
ZOS zdravotnické operační středisko
ZZS zdravotnická záchranná služba
žíla céva vedoucí krev od orgánů k srdci

 ----------------------   (c) www.zachrannasluzba.cz   ----------------------