Činnost ZZS v ČR v letech 1996 - 2003

z pohledu výkazů o činnosti ZZ A(MZ) 1-01 ÚZIS

aktualizace 06.07.2004

Na stránkách ČLS JEP - spol. UM a  MK jsou nyní k dispozici statistické souhrny ÚZIS pro obor Zdravotnická záchranná služba z let 1996 - 2003. Přestože stávající statistické sledování je bohužel ve většině parametrů bezcenné a matoucí, některá základní čísla lze použít k zhodnocení některých trendů v situaci záchranných služeb za posledních osm let. 

Grafy neobsahují absolutní čísla, ale pro lepší porovnatelnost trendů relativní hodnoty, vztažené k první hodnotě řady, tj. k roku 1996 ve všech případech s výjimkou "úspěšných" resuscitací, neboť tento parametr je sledován až od roku 1998. 

 

Počty výjezdů a vzletů a počty výjezdových skupin

Celkový počet výjezdů a vzletů dlouhodobě roste o cca 5% ročně. Zatímco počet výjezdů skupin RLP (bez rendes-vous) roste podstatně pomaleji (asi polovičním tempem), velmi rychle roste počet samostatných výjezdů posádek RZP a jejich podíl již dosahuje více, než třetiny ze všech výjezdů ZZS. Zajímavý je vývoj v posledním roce, v němž došlo k velmi strmému vzestupu počtu výjezdů "obsloužených" posádkou RZP (meziročně +25% resp. +30% u primárních výjezdů) a lékařem v režimu rendes-vous (meziročně + 40%).

Příčiny výjezdů

Zatímco předchozí sérii dat lze považovat za vcelku spolehlivou, spolehlivost následujícího grafu je již na pokraji spekulativnosti, neboť metodika vyplňování připouští přiřazení jednoho případu do více skupin.

Resuscitace

I počet resuscitací je parametr, jehož spolehlivost v podání stávajícího A(MZ) 1-01 nelze příliš přeceňovat, neboť resuscitace není pro účely tohoto sběru dat nijak přesně definována. Obdobně primární úspěšnost (předání pacienta do nemocnice) není parametr příliš zajímavý sám o sobě (ze všeho nejvíc vyjadřuje výši  "resuscitační laťky" daného systému ZZS), nicméně v dlouhodobém trendu jí snad lze přisuzovat omezený význam.

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________