Charta práv a povinností občanů

(z letáku EPES Málaga, Španělsko - podle Zákona o zdravotnictví Andalusie, 1998)

aktualizace 17.10.2004

Práva občanů a pacientů

1) Každý občan má právo znát tísňové telefonní číslo 061 a číslo pohotovostní zdravotní služby 902 505 061 a také zásady jejich použití, organizace a veřejné kontroly.

2) Občan má právo být informován o nejobvyklejších faktorech, situacích a dalších příčinách ohrožení zdraví, vědět, jak se jim vyhnout a jak jim čelit. Navíc máte právo být informován o příslušných zdravotnických datech a o způsobu jejich získávání.

3) Občan má právo na efektivní pomoc erudovaným personálem podle nejpokrokovějších vhodných a dostupných postupů, v souladu s potřebami pacienta a informacemi, které dává.

4) Občan má právo na informaci o tom, jaký tým byl vyslán a o očekávaném čase jeho příjezdu.

5) Pacient má právo být léčen a ošetřován s maximální ohleduplností a zdvořilostí, s maximálním respektem k osobnosti pacienta a jeho kulturním a náboženským hodnotám, bez jakékoliv diskriminace.

6) Pacient má právo na záruku důvěrnosti osobních a klinických dat a právo na dohled na zachování intimity během poskytování zdravotní péče. 

7) Pacient má právo na odpovídající péči vedoucí k odstranění bolesti a utrpení v závislosti na jejich individuálním vnímání jedincem. K tomu účelu musí být poskytnout dostatek zdrojů a je nutné dbát nejvyšší pozornosti k lidské autonomii, důstojnosti a integritě.

8) Pacient nebo jeho příbuzní mají právo na jasnou a srozumitelnou informaci o tom, jaké diagnostické a léčebné výkony byly, nebo ještě budou provedeny. 

9) Pacient má právo odmítnout léčbu s výjimkou případů stanovených zákonem (v případě ohrožení veřejného zdraví, zbavení svéprávnosti, nebo urgentních výkonů k odvrácení bezprostředního rizika úmrtí, nebo nezvratného poškození).

10) Pacient má právo znát identitu zúčastněného personálu, a to jak personálu operačních středisek, tak personálu přímo ošetřujícího pacienta. 

11) Pacient má právo být doprovázen příbuzným nebo jinou spolehlivou osobou s výjimkou případů, kde to neumožňují vlastnosti použitého zásahového prostředku. 

12) Pacient má právo na to, aby byla jemu, nebo jeho doprovodu poskytnuta možnost informovat o situaci své příbuzné nebo jiné osoby.

13) Na základě písemné žádosti má osoba, které se to týká, právo na poskytnutí písemného souhrnu dokumentace na závěr léčby, a poskytnutí přepisu hovoru na tísňové, nebo pohotovostní lince.

14) Pacient má právo na dozor nad osobními věcmi až do okamžiku jejich předání personálu příjmového oddělení.

15) Pacient má právo klást otázky, dávat návrhy a podávat stížnosti prostřednictvím publikované adresy a telefonní linky

16) Pacient má právo ve lhůtě stanovené zákonem obdržet písemnou odpověď.

Co čekáváme od občanů


1) Spolupráci a adekvátní využívání tísňových služeb naší komunity v souladu s jejich určením

2) Odpověď na otázky položené operačním střediskem, poskytnutí požadovaných informací v souladu s možnostmi a schopnostmi občana. Očekáváme pochopení významu spolupráce v této fázi řešení kritických a náhlých stavů

3) Udržení odpovídajícího přístupu, porozumění a úcty k ošetřujícímu personálu, spolupráci s ním a umožnění snadného přístupu na místo události.

4) Poskytnutí odpovídající dokumentace a dokladů zdravotnickému personálu, aby mohlo být zajištěno poskytnutí odpovídající péče. 

 ______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________