Aktualizace poznatků a doporučení k resuscitaci ILCOR 2017

aktualizace 28.11.2017

Souhrn doporučení a nezodpovězených otázek, k nimž se aktualizace poznatků vztahuje:

1. TANR dospělého

Doporučení: U dospělého s podezřením na náhlou zástavu oběhu je v rámci TANR doporučeno poskytovat instrukce k samotným kompresím (silné doporučení, nízká kvalita důkazů).

Nezodpovězené otázky: Jaká je optimální sekvence podávaných instrukcí? Jaké jsou klíčové výrazy spojené s tím, jak laici popisují zástavu oběhu? Jaký má význam a jaká je optimální metodika TANR u pacientů s nekardiální příčinou zástavou oběhu? 

2. Laická resuscitace samotnými kompresemi vs. kombinací kompresí a dýchání

Doporučení: Trvá doporučení provádět u všech postižených NZO komprese hrudníku (silné doporučení, vysoká kvalita důkazů), a pokud je na místě osoba schopná a ochotná provádět dýchání z plic do plic, mělo by být prováděno (slabé doporučení, velmi nízká kvalita důkazů).

Nezodpovězené otázky: Jaké důsledky má případné odsunutí zahájení dýchání? Jaký je efekt resuscitace samotnými kompresemi u NZO nekardiálního původu (např. tonutí, úraz nebo dušení) u dospělých i dětských pacientů? Jsou laici schopni správně provádět dýchání z plic do plic?

3. Resuscitace záchrannou službou

Doporučení: Jakmile jsou zajištěné dýchací cesty pomocí OTI nebo supraglotickou pomůckou, je doporučeno provádět kontinuální komprese hrudníku a nezávisle na tom pacienta řízeně ventilovat (slabé doporučení, velmi nízká kvalita důkazů). Současně je doporučeno, aby ZZS využívaly metodiku resuscitace s minimálním přerušováním, zejména u spatřených zástav oběhu se zachyceným defibrilovatelným rytmem (slabé doporučení, velmi nízká kvalita důkazů).

Nezodpovězené otázky: Nejasný zůstává případný odstup v zahájení dýchání, jakož i význam jednotlivých komponent resuscitace (komprese, dýchání, defibrilace) při vzájemné interferenci a také efekt případné pasivní insuflace kyslíku. 

4. Resuscitace v nemocnici

Doporučení: Jakmile jsou zajištěné dýchací cesty pomocí OTI nebo supraglotickou pomůckou, je doporučeno provádět kontinuální komprese hrudníku a nezávisle na tom pacienta řízeně ventilovat (slabé doporučení, velmi nízká kvalita důkazů).

Nezodpovězené otázky: Nebyla provedena žádná studie, která by se zabývala efektem nepřetržitých kompresí v kombinaci s nezávislou ventilací. Nejasný zůstává případný odstup v zahájení dýchání. Nejasná zůstává optimální metodika zajištění dýchacích cest.

5. Poměr kompresí a ventilace (CV) u dospělých

Doporučení: Je doporučeno resuscitovat  za použití poměru 30 kompresí : 2 vdechům (slabé doporučení, velmi nízká kvalita důkazů).

Nezodpovězené otázky: Jaký by byl benefit vyššího poměru (další preference kompresí)? Jsou poskytovatelé KPR schopni kvalitně provést 2 vdechy ve velmi krátké doporučené přestávce mezi kompresemi? Existuje vztah mezi frekvencí dýchání a objemem dechů, který by zajistil dostačující ventilaci?

6. Laická resuscitace dětí

Doporučení: Pro děti do 18 let věku je doporučeno vždy používat resuscitaci kombinací kompresí a dýchání (slabé doporučení, velmi nízká kvalita důkazů). Trvá doporučení provádět alespoň komprese, pokud není dýchání z jakéhokoliv důvodu možné.

Nezodpovězené otázky: Jaký je rozdíl efektu resuscitace dětí s a bez dýchání z plic do plic? Je nutné získat data srovnávající resuscitaci s a bez dýchání v různých věkových skupinách. Je operátor během TANR schopen efektivně navigovat volajícího k provádění dýchání z plic do plic u dětí?

Zdroj: Olasveengen TM et al. ILCOR Summary Statement 2017 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations Summary. Resuscitation 121 (2017) 201–214

 

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

 

______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________