Capital Heartbeat

program přednemocniční péče o kardiaky v Londýně

las_2.jpg (8168 bytes)

Londýnská záchranná služba (London Ambulance Service, LAS) je největší organizací svého druhu ve Velké Británii. Ročně reaguje na více než milion tísňových volání, přičemž tento počet vzrostl za posledních 8 let o 50%. Ročně jsou týmy LAS přítomny u 7.000 náhlých zástav oběhu a ošetřují více než 35.000 pacientů s kardiálními problémy.

Pro roky 2001 - 2004 přijala londýnská LAS program Capital Heartbeat, definující vizi péče o pacienty postižené akutním koronárním syndromem. Jako zajímavost přináším stručný přehled hlavních tezí jednotlivých bodů tohoto dokumentu. Plné znění (formát Acrobat reader) najdete ZDE.

1) Organizační struktura

Potřebujeme efektivní organizační strukturu, která je schopna správně se rozhodovat a zajistit přenos informací všem našim zaměstnancům. K naplnění tohoto cíle zavádí LAS funkci team leaders (vedoucích týmů - osob, zajišťujících přenos informací a kontrolu posádek v jednotlivých oblastech).

2) Vzdělávání veřejnosti a podpora zdraví

Řada pacientů nedokáže rozpoznat, že jejich potíže souvisejí se srdcem. Příliš málo lidí ovládá základy KPR. Úroveň znalostí veřejnosti i úroveň výcviku KPR se musí zvýšit. Časné rozpoznání bolesti a KPR svědky příhody znamená zisk cenných minut pro pacienta.

3) Dobrá komunikace s ostatními poskytovateli péče

Pokud se pacient obrátí na ostatní poskytovatele přednemocniční péče, tj. např. na svého praktického lékaře či na jiné zdravotnické zařízení, musí být tito poskytovatelé připraveni rychle rozpoznat významné symptomy a zaručit přivolání ambulance.

4) Třídění a instrukce volajícímu

Systém priorit zařazuje volání, z nichž vyplývá, že došlo k zástavě oběhu, do kategorie A (červená). Náš systém zajištění kvality kontroluje tyto hovory a ověřuje, zda jsou kladeny ty správné otázky. Je nutné prověřovat všechny případy zástavy oběhu a ověřit, zda při přijetí výzvy došlo k identifikaci stavu jako zástavy oběhu. Ve všech těchto případech by měly být volajícímu poskytnuty příslušné instrukce.

5) První pomoc školenými laiky (First responders)

Soukromé firmy i veřejné instituce si začínají pořizovat defibrilátory a cvičit vybraný personál pro jejich použití. Tyto přístroje vyžadují údržbu a zmiňovaní zaměstnanci  musí být opakovaně doškolováni. LAS musí znát umístění těchto přístrojů a musí být schopna informovat příslušnou osobu o potřebě poskytnout pomoc do příjezdu posádky.

6) Časný příjezd záchranného týmu

Jakmile je hovor identifikován jako závažný, musí být pacientovi poskytnuta nejrychlejší dostupná pomoc. U těchto hovorů LAS usiluje o dosažení místa zásahu do 8 minut. Základní cíl pro rok 2001 je 55% dojezdů do 8 minut a pro každý roku bude stanovan nový cíl. Pozn. red.: vládou doporučená hodnota pro výzvy priority A je nad 65%, v Londýně v březnu 2002 to bylo 70% dojezdů do 8 minut.

Cesta ke zlepšení dojezdových dob zahrnuje i pořízení prostředků pro rychlou dopravu resuscitačního týmu (osobních vozů, motocyklů, ale i jízdních kol) tak, aby časově kritické výkony mohly být provedeny ještě před příjezdem sanitního vozu.

7) Vybavení

Každý sanitní vůz musí být vybaven moderním a správně udržovaným přístrojovým vybavením pro optimální péči o kardiaky. Během příštích tří let hodlá LAS vybavit všechny zásahové vozy novými AED (automatické externí defibrilátory) a sofistikovanými monitory s příslušenstvím vhodným pro hodnocení vitlních fuknkcí a 12-svodového EKG.

8) Ošetření pacientů

Pro ošetření pacientů je třeba navrhnout přesnější standardy. Léčení zahrnuje podání kyslíku, aspirinu, nitrátů a léčbu bolesti, v případě komorové fibrilace též časnou defibrilaci. Naše postupy musí zajistit nejlepší management potenciálních komplikací, jako jsou život ohrožující arytmie.

9) Rychlý transport

Národní kardiologický program stanovil cíl pro interval "call to door" 30 minut. To zahrnuje i standardní avizování pacienta s bolestí na prsou nebo suspekcí an AIM cílovému zařízení tak, aby se toto zařízení mohlo lépe připravit na přijetí pacienta.

10) Audit

Správné fungování služby rovněž vyžaduje audit ověřující, že protokoly jsou dodržovány a je správně a úplně vedena příslušná dokumentace. LAS je vázána sdílet informace o zástavách oběhu s nemocničními databázemi tak, aby byl další osud pacienta byl dohledatelný.

11) Výzkum

Ačkoliv je zástava oběhu v přednemocniční fázi pravděpodobně nejlépe vědecky dokumentovanou součástí přednemocniční péče, je LAS vázáva podílet se na výzkumech, hledajících možná zlepšení. Je například plánováno rozšíření pilotního projektu využití 12-svodového EKG, v rámci kterého se záchranáři učí hodnotit EKG nálezy tak, aby aby byli schopni identifikovat pacienty vhodné pro časnou trombolýzu, stejně jako pacienty ohrožené život ohrožující arytmií nebo zástavou.

______________________  (c) dr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz ______________________

25.11.2002